Loading...
ทัวร์เยอรมัน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163181

ทัวร์เยอรมัน มิวนิค เชสกี้ ครุมลอฟ เช็ก บูดาเปสต์ ฮังการี ออสเตรีย 10วัน7คืน บิน Thai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: นครมิวนิก-เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก-เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี-ปราสาทปรากชมสะพานชาร์ล-บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-ชมพระราชวังเชิงบรุนน์ซาลส์บวร์ก-ชมพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูททะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-จัตุรัสมาเรียน 
 • ช้อป: ย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ถนนแมกซิมิเลียน มิวนิก
 • กิน:  เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
 • 1 Day
 • 21.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2 Day
 • 00.50 น.

  ออกเดินทางสู่: นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924

 • 07.05 น.

  เดินทางถึง: ถึงสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง พัสเซา

  เมืองอันสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมัน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับออสเตรีย เนื่องจากเป็นเมืองพรมแดนระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรีย กล่าวกันว่าเมืองนี้เป็น “เมืองสามแคว” แห่งแคว้นบาวาเรีย เนื่องจากเป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำ 3 สายอันได้แก่ ดานูบ แม่น้ำอินน์ และแม่น้ำอิซ พัสเซา..เป็นเมืองท่าทางการค้าเนื่องจากความสะดวกในการคมนาคมทางน้ำ เมืองเล็กๆแห่งนี้ ยังเคยเป็นที่พำนักของอดอฟ์ ฮิตเลอร์ ในช่วงปลายศตวรรษที่19 โดยฮิตเลอร์และครอบครัวเคยอาศัยอยู่ในพัสเซาถึง 4 ปี

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ

  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ HOTEL MLYN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง คาร์โลวี วารี

  ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลาไหลหล่อเลี้ยง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของเช็กตามตำนานบอกว่าพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ในปีค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน นับแต่นั้นเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงของบ่อน้ำแร่ที่ใช้สำหรับรักษาร่างกายและบำบัดโรคร้ายต่างๆ เป็นต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้ เป็นทั้งเมืองมีน้ำพุร้อนและน้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42-72 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเข้าสู่: โบฮีเมีย

  โบฮีเมีย (bohemia) เป็นเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรม ชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิง

 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย:

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงปราก

  ดินแดนที่มีสวยงามและโรแมนติกจนเป็นที่เลืองลือทั่วโลก มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย เช่น โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส บารอค รวมทั้ง ศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1992 เชิญเที่ยวชมสถานสำคัญๆ ด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคสมัยสวยงามต่างๆ ได้แก่ จัตุรัสฮราดคานีย์,ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก,มหาวิหารเซนต์วิตัส,สะพานชาร์ล เป็นต้น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเข้าชม: ปราสาทปราก

  ปราสาทใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก สร้างขึ้นในปี 885 โดยเจ้าชายบริโวจเคยเป็นปราสาทของกษัตริย์แห่งเช็กในอดีต ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี เสมือนสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวเชครักและภาคภูมิใจ และศูนย์กลางทางการเมืองได้รับการบูรณะในสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ในสไตล์แบบกอธิค ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่า เป็นปราสาทโบราณใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร และความกว้างประมาณ 130 เมตร

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: สะพานชาร์ลส ปราก

  สัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมรูปปั้นนักบุญสไตล์บารอกที่งดงามและไม่ซ้ำกันอยู่ถึง30แบบ และเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจที่สุดของกรุงปราก ชื่อเดิมเรียกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปีคศ1870 เปลี่ยนชื่อตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลส์ อยู่ย่านจัตุรัสและตัวเมืองเก่า ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุงปรากและนาฬิกาโบราณที่ทุกชั่วโมงมีตุ๊กตาออกมาบอกเวลา และจักรราศีของดวงดาวในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นนาฬิกาเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรป

 • อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ: เครื่องแก้วโบฮีเมีย

 • อิสระช๊อปปิ้ง Palladium Shopping Mall

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง บราติสลาวา

  เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็กด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร ที่นี่..มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีความสวยงาม มีปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวาที่สวยงาม ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียน และอยู่เหนือลุ่มแม่น้ำดานูบอีกด้วยค่ะ โดยปราสาทแสนสวยแห่งนี้ได้สร้างขึ้นโดยการผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านขึ้นชม: ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา

  อยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ จากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร สร้างในศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบปราสาททั้ง 4 ด้าน ตกแต่งด้วยศิลปะแบบกอธิค เรอเนสซองซ์ และบาร็อค เดิมเคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งฮังการี ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดี และยังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสโลวัก และใช้เป็นสถานที่รับรองแขกจากต่างประเทศ และเคยเป็นที่ประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำรัสเซียและสหรัฐด้วย

 • นำท่านเที่ยวชม: ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา

  ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา (Old Town, Bratislava) โดยเมืองเก่าของบราติสลาวานั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆมากมาย ผ่านชมอาคารศาลากลางเก่า (Old Town Hall) อาคารเก่าแก่จากศตวรรษที่ 14 ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของย่านเมืองเก่า เป็นหนึ่งในอาคารศาลากลางที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ โดยอาคารถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ.1370

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ IBEROSTAR GRAND HOTEL BUDAPEST หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม: เมือง บูดาเปสต์

  นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูป สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน้ำดานูป” แม่น้ำสายโรแมนติกอย่างแม่น้ำดานูบที่แบ่งเมืองออกเป็น 2 เมืองคือ เมืองบูดและเมืองเปสต์ อันเป็นที่มาของชื่อเมืองนี้ เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่ง มีประชากรมากกว่า1.7ล้านคน และได้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวของยุโรปกลางมาตั้งแต่ราวทศวรรศ1990 เชิญสัมผัสความงดงามของปราสาทบูดา,หอศิลป,โบสถ์แมทเทียส,อาคารรัฐสภาฮังการี และซิตี้ พาร์ค

 • นำท่านชม: จัตุรัสวีรบุรุษ

  จัตุรัสวีรบุรุษ มีรูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่ารวมตัวกันก่อร่างสร้างเมืองกันขึ้นมา จนถึงปัจจุบัน เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์และสวนสาธารณะใจกลางเมือง,โรงอาบน้ำแบบ เตอร์กิชที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ 500 ปีก่อน ข้ามแม่น้ำดานูปสู่ คาสเซิลฮิลล์ บนฝั่งบูดา ดินแดนทั้งสองฟากคือ บูดาเปสต์ มารวมตัวกันในปี ค.ศ.1873 ดินแดนแห่งนี้เคยถูกผู้รุกรานจากมองโกลเมื่อพันปีก่อน แล้วชาวเติร์กถึงเข้ามาปกครองต่อในระหว่างปีค.ศ.1526-1626

 • นำท่านผ่านชม: อาคารรัฐสภาฮังการี

  อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสวยสดวิจิตรอลังการงดงามตระการตาอย่างยิ่ง ถือว่าป็นสัญลักษณ์ของฮังการี ตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจว่าสวยที่สุดในโลก ด้วยสภาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่ดูคลาสสิค มีหลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้ เริ่มสร้างเมื่อปีคศ1885ใช้เวลากว่า 20ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร ภายในประกอบด้วยห้องมากมายถึง 700ห้อง มีประตูทางเข้า 27แห่ง

 • นำท่านชม: ป้อมชาวประมง บูดาเปสต์

  ป้อมปราการใหญ่โตที่ทิ้งร่องรอยแห่งอดีต สร้างในปีค.ศ.1895 อยู่บนเนินเขาสูงริมแม่น้ำดานูบ เดิมเป็นตลาดขายปลาตั้งแต่สมัยยุคกลาง มีป้อมปราการดูแลโดยชาวประมง ปัจจุบันบูรณะใหม่ให้มีทางเดินบางส่วนมีหลังคาคลุม มีลาน Holy Trinity square เป็นจุดศูนย์กลางของบริเวณเมืองเก่า ตรงกลางมีอนุเสาวรีย์สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ในอดีต และมีรูปปั้นบนเสานี้ คือ Saint Stephen นอกจากนี้ มียอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ ด้านข้างของลานนี้มีโบสถ์ Matyas มีจุดชมวิวเห็นความงามของเมือง

 • นำท่านชม: โบสถ์แมทเทียส

  โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค สร้างในราวศตวรรษที่ 13 หลังคาของโบสถ์ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลายสวยงาม เชิญถ่ายรูปกับโบสถ์ม็อทยอช ที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ต่อมาบูรณะให้เป็นแบบนีโอกอธิค และบาร็อค อนุสาวรรีย์นักบุญสตีเฟ่นที่เปลี่ยนชาวฮังกาเรียนให้มานับถือศาสนาคริสต์ ถัดลงมาเป็นป้อมซิตสเดลลา ที่ออสเตรียสร้างไว้เพื่อรำลึกถึงการรบที่ได้รับชัยชนะเหนือชาวฮังการี ได้เห็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เป็นรูปปั่น เทพธิดา กิ่งปาล์มไว้เหนือศีรษะขนาดความสูง 40 เมตร

 • นำท่านชม: คาสเซิลฮิลล์

  ตั้งอยู่บนเนินสูงตระหง่าน ทางทิศเหนือของริมแม่น้ำดานูบเพียง 48เมตร ฝั่งเมืองเก่าบูดา ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ สถาปัตยกรรมสมัยยุคกลางให้ชมได้อย่างดี เช่น พระราชวังเก่า,ป้อมปราการชาวประมง,วิหารมาเธียส และสถานที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมาย จากเบื้องบนกำแพงสามารถถ่ายรูป มองวิวทิวทัศน์ของเมืองบูดาอีกฝั่งของแม่น้ำดานูบ เรียงรายด้วยอาคารสถานที่ราชการเก่าแก่สวยงาม ถือเป็นมรดกโลกทางสถาปัตยกรรมในสมัยยุคกลางได้ถูกอนุรักษ์ป้องกันไม่ให้ถูกทำลายมาก

 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เป็นของฝาก อาทิ ผ้าปัก เครื่องแก้วของที่ระลึกต่างๆ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านล่องเรือ: แม่น้ำดานูบ ฮังการี

  แม่น้ำยาวที่สุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 2 ของยุโรป มีต้นกำเนิดที่แถบป่าดำในเยอรมนี เกิดจากแม่น้ำเล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำดานูบที่เมือง Donaueschingen ถือเป็นเม่น้ำสายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรปที่ไหลผ่านเมืองต่างๆ และมีความเชี่ยวของน้ำน้อยมาก กิจกรรมหลักที่มาถึงบูดาเปสต์คือ การสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่งแม่น้ำ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงเวียนนา

  เมืองคุณภาพดีที่สุดของโลก และเมืองแห่งสถาปัตยกรรม อากาศบริสุทธิ์ ที่ใครหลายคนอยากไปดื่มด่ำบรรยากาศ มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย เช่น เวียนนาวู๊ด ถ้ำซีกร๊อตโต้ เอาส์เลท์พานดอฟ สวนสาธารณะกรุงเวียนนา เกาะดานูบ เป็นต้น เชิญสัมผัสกับความรู้สึกวิเศษสุดเมื่อได้อยู่ในเวียนนา ท่องไปทั่วถนนสายสำคัญกว้างขวางโอ่อ่า เส้นทางร่มรื่น ปราสาทในเทพนิยาย สวนดอกไม้และสวนสาธารณะ บ้านในเมือง โบสถ์ โรงโอเปร่า โรงละคร และพิพิธภัณฑ์

 • นำท่านสู่: หมู่บ้านกรีนซิ่ง

  หมู่บ้านพื้นเมืองเล็กๆทางภาคตะวันออกของออสเตรีย มีชื่อเรื่องการผลิตไวน์สด มีไร่องุ่นเป็นจำนวนมาก พบว่าตระกูล'กรีนซิ่ง'เข้ามาครอบครองและตั้งถิ่นฐานในปีคศ1892 และเฟื่องฟูเจริญเติบโตมั่งคั่งเกี่ยวกับไวน์ 'กรีนซิ่ง'กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์มากหลาย มีถนนสายหลักและพื้นที่จัตุรัสตลาด แวดล้อมที่อยู่อาศัย เชิญเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้ อิ่มอร่อยกับขาหมูหรือไส้กรอกในรสชาติแบบเวียนนาต้นตำรับขนานแท้ พร้อมไวน์เลิศรส ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมืองอันแสนไพเราะภัตตาคาร

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • พักที่ IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเข้าชม: พระราชวังเชินบรุนน์

  พระราชวังสีเลืองตั้งตระหง่านกับสวนดอกไม้ที่ไกลสุดลูกตา พระราชวังเชินบรุนน์ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา

 • นำท่านชม: ถนนวงแหวนรอบ กรุงเวียนนา

  โครงการถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา โดยขนาดของโครงการนี้จูงใจสถาปนิกจากทั่วยุโรป มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการของราชสำนักและของรัฐ รวมไปถึงที่พักอาศัยของชนชั้นสูงในยุคของริงสตราเซ่ การค้า,ศิลปะ,ละครร้อง,กวีนิพนธ์ และภาพเขียน ได้รับความสนใจจากประชาชน ทำให้อาคารสถานที่ ต่างๆ ที่รายล้อมรอบดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จัดวางได้อย่างลงตัว เริ่มตั้งแต่พระราชวังฮอฟบรูก์ กลุ่มอาคารพระราชวังของจักรพรรดิ อิมพิเรียลอพาร์ตเมนท์ หอศิลป์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ

 • นำท่านชม: พระราชวังฮอฟบูรก์

  มีเอกลักษณ์ที่ยอดโดม สีเขียวอันสง่างาม เดิมเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของจักรพรรดิ สร้างขึ้นครั้งแรกปีคศ1460 และใช้เป็นพระราชวังที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว มีอาคารเรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ สร้างในคศ1563ตามพระประสงค์ของจักรพรรดิแมกซิมิเลี่ยนที่1 ตรงข้ามเป็นสวนสาธารณะฮอฟการ์เด้น ต่อมาปีคศ1754-73 ดัดแปลงเพื่อใช้เป็นราชสำนักท้องพระโรงประดับด้วยพระสาทิสลักษณ์ของบรรดาเจ้านายในราชสำนัก ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องใช้ เครื่องแต่งตัว เครื่องประดับของจักรพรรดิ มีทั้งเสื้อผ้า เพชรพลอยและทองคำล้ำค่า

 • นำท่านผ่านชมอาคารรัฐสภาและซิตี้ฮอลล์ ก่อนจะข้ามแม่น้ำดานูบสู่เขตเมืองใหม่:

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระช๊อปปิ้ง: คาร์ทเนอร์สตรีท

  ย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท (Kaerntner Street) เป็นแหล่งถนนคนเดินและชอปปิ้ง สำหรับ คนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่นิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา เป็นศูนย์กลางของถนนสายชอปปิ้งแยกออกไปอีก 8 แฉก แยกออกไปตามซอยน้อยๆ แต่แน่นไปด้วยร้านค้า

 • นำท่านเดินทางกลับสู่: ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Hotel Scalaria St.Wolfgang หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 8 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ฮัลล์สตัทท์

  เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ภาพ ของหมู่บ้านที่มีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลังที่งดงามราวภาพวาด คือ ภาพที่ถูกเผยแพร่ไปมากที่สุดของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองที่มีเหมืองเกลืออายุเก่าแก่สุด มีอายุกว่า 4,500 ปี และเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ในหุบเขา มีอากาศดี สวยงาม เหมือนหมู่บ้านพักต่างอากาศริมทะเลสาบ มีร้านอาหารไม่มาก ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาโดยรอบ มีทะเลสาบ นกบิน ห่านและเป็ดสวยๆ ในน้ำตามธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • 13.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่: เมือง ซาลส์บูร์ก

  หรือ เมืองซาลซบวร์ก เมืองสวยแสนโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรป ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1996 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนามโมสาร์ท และใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ(ที่สร้างจากเรื่องจริงของคุณครูมาเรีย) เรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเมืองนี้มีอดีตที่เติบโตมาจากการผลิตเกลือและการค้าเกลือซึ่งในยุคนั้นมีค่าประดุจทองคำขาว ดังนั้น“เกลือ”จึงเป็นที่มาของทั้งชื่อแคว้นและเมือง

 • นำท่านชม: จตุรัสโมสาร์ทและอนุสาวรีย์โมสาร์ท

  สร้างขึ้นกลางเมืองซาลซบวร์ก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีอีกเมืองหนึ่งของประเทศออสเตรีย และเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอก 'โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท' เพื่อที่รำลึกถึงนักดนตรีเอกของโลก โมสาร์ทมีชีวิตอยู่ช่วง 27มค.พศ.2299-5ธค. พศ.2334 โมสาร์ทนั้น เป็นนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงก้องโลก มีงานประพันธ์เพลง 700 ชิ้น รวมทั้งโอเปร่า ปัจจุบันผลงานต่างๆของเขาได้ถูกนำมาจัดจำหน่ายเป็นสื่อต่างๆ มากมาย

 • นำท่านชม: อุทยานมิราเบลล์

  หรือ สวนดอกไม้มิราเบล เป็นอุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงาน จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สวนนี้เคยถ่ายทำภาพยนตร์เป็นฉากหนึ่งเรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” ที่โด่งดังไปทั่วโลก เชิญชมสวนแคระ ซแวร์เกิล การ์เท่น ที่แปลกตา,การจัดดอกไม้ประดับอย่างงามตาหลากหลายสีสัน,สวนวงกต,โรงละครในแมกไม้และทิวทัศน์ของ ป้อมปราการโฮเฮ็นซัลสบวร์ก ซึ่งตั้งตระหง่านบนยอดเขาเป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้

 • นำท่านชม: ปราสาทโฮเฮนซาลส์

  หรือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บูร์ก ตั้งอยู่เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย เป็นป้อมปราการสูงโดดเด่นบนยอดเขาเป็นฉากหลังของซาลส์บวร์ สร้างขึ้นเมื่อปีคศ1077 และมีการสร้างต่อเติมมาเรื่อยๆจนถึงศตวรรษที่17 เพื่อเป็นที่พำนักของอาร์ชบิชอปผู้ครองนคร ไว้ป้องกันข้าศึกศัตรูจากความขัดแย้งระหว่างจักรพรรดิที่เป็นประมุขทางโลกกับอาร์ชบิชอปประมุขทางธรรม เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพลังอำนาจทางโลก ที่นี่ สร้างอยู่บนเนินเขา มีจุดชมวิวทิวทัศน์จากป้อมปราการมองลงมายังทั้งเมือง มหาวิหารและแม่น้ำซาลส์ซักค์เบื้องล่างสวยงามมาก

 • นำท่านชม: มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก

  มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก( Salzburg Cathedral) สร้างในสมัยเรอเนซองส์ตอนปลายต่อบาโรคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาโรคยุคแรก สร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซม มหาวิหารหลังนี้ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง มิวนิค

  เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ และ: ย่านถนนแมกซิมิเลียน

  ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ และเป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี ระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม ตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้

 • พักที่ MARRIOTT MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 9 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม(ต่อ): เมือง มิวนิค

  เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับบริว

  BMW MUSEUM จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถBMW (BAVARIAN MOTOR WORKS) ซีรี่ส์ต่างๆ ตั้งแต่รุ่นโบราณจนมาถึงรุ่นปัจจุบัน...ชมโลกของ BMW หรือ BMW Welt ในภาษาเยอรมัน หรือ BMW World ในภาษาอังกฤษเป็นอาคารเอนกประสงค์ของ BMW มีทั้งนิทรรศการ BMW มอเตอร์โชว์เป็นทั้งที่ให้บริการลูกค้าของ BMW เป็นทั้งโชว์รูม และ ศูนย์จำหน่าย BMW มีภัตตาคาร ร้านอาหาร ค้อฟฟี่ช้อป และร้านขายของที่ระลึกของ BMW ไว้บริการลูกค้า

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ: พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก

  ตั้งอยู่ที่มิวนิคในแคว้นบาวาเรียในประเทศเยอรมนี นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน บาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมีพระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675

 • 10.45 น.

  นำท่านเดินทางสู่: สนามบินนครมิวนิก

 • 14.25 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

 • 10 Day
 • 06.05 น..

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าปราสาทกรุงปร๊าก, ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบ, ค่าเข้าพระราชวังเชิงบรุนน์
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
ไปด้านบนสุด