Loading...
ทัวร์อิตาลี

ค้นหา

รหัสสินค้าMUSH170091

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่า ดูโอโม่ 10วัน7คืน บิน Thai Airways

ราคาเริ่มต้นที่:

110,000 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

พ.ค.
25-3 มิ.ย.
มิ.ย.
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-1 ก.ค. / 29-8 ก.ค.
ก.ค.
6-15 / 13-22 / 20-29 / 27-5 ส.ค.
ส.ค.
3-12 / 10-19 / 17-26 / 24-2 ก.ย. / 31-9 ก.ย.
ก.ย.
7-16 / 14-23 / 21-30 / 28-7 ต.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
 • เที่ยว: กรุงโรม-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หอเอนปิซ่า-ดูโอโม่-จัตุรัสซินญอเรีย-เวนิส เมสเตร้-จตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่าลูเซิรน์-อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์-ยุงค์ฟราวยอค-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์ -ฟลอเร้นซ์
 • ช้อป:  ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
 • 1 Day
 • 21.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2 Day
 • 00.20 น.

  ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944

 • 06.50 น.

  เดินทางถึง :สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชีที่กรุงโรม

 • นำท่านชม: สนามกีฬาโคลอสเซียม

  สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม..สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมันโบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามี ลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน เชิญชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,500 ปีมาแล้ว

 • นำท่านถ่ายรูป: ประตูชัยคอนสแตนติน

  ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ถือว่าเป็นมรดกสำคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หนึ่ง ตั้งอยู่ระหว่าง โคลอสเซียม และพาลาตินฮิลล์ ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) นั้นสร้างขึ้น ในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.312 เพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge ซึ่งประตูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของประตูชัยอื่นๆ เช่น ประตูชัยฝรั่งเศส เป็นต้น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: นครวาติกัน

  นครรัฐวาติกัน ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ถือเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ประทับของ พระสันตะปาปา ผู้เป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นครรัฐวาติกัน เป็นรัฐอิสระ จัดว่าเป็นประเทศ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีสถานที่สำคัญ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชม เช่น พิพิธภัณฑ์วาติกัน,มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ออกแบบโดยมีเกลันเจโล เป็นต้น

 • นำท่านชม: เฟียต้า

  เฟียต้า (Pieta) ซึ่งเป็นรูปรูปสลักหินอ่อนของพระแม่มารีประคองร่างของพระเยซูหลังจากสิ้นพระชนม์บนกางเขนไว้บนตัก เป็นรูปแกะสลักซึ่งสื่อถึงอารมณ์ความรักของแม่ได้อย่างลึกซึ้ง โดยฝีมือของไมเคิลแองเจโล

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ฟลอเร้นซ์

  เมืองฟลอเร้นซ์..เมืองสวยงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นจุดกำเนิดของยุคเรอเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ก่อนจะแพร่ขยายไปทั่วยุโรป เชิญเที่ยวชมมหาวิหารใหญ่ซึ่งเป็นมหาวิหารที่เรียกว่าดูโอโม หรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ปราสาท แกลอรี่ บาร์ ร้านอาหาร รวมทั้งคลับ และดิสโก้ ทุกสถานที่ๆจะได้พบกับความทันสมัยและความสวยงามตลอดเวลา มีแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ๆมากมายเพราะเป็นศูนย์กลางของผู้นำแฟชั่น เต็มไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสิ่งที่น่าสนใจ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พัก NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ฟลอเร้นซ์

  เมืองฟลอเร้นซ์..เมืองสวยงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นจุดกำเนิดของยุคเรอเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ก่อนจะแพร่ขยายไปทั่วยุโรป เชิญเที่ยวชมมหาวิหารใหญ่ซึ่งเป็นมหาวิหารที่เรียกว่าดูโอโม หรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ปราสาท แกลอรี่ บาร์ ร้านอาหาร รวมทั้งคลับ และดิสโก้ ทุกสถานที่ๆจะได้พบกับความทันสมัยและความสวยงามตลอดเวลา มีแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ๆมากมายเพราะเป็นศูนย์กลางของผู้นำแฟชั่น เต็มไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสิ่งที่น่าสนใจ

 • นำท่านชม: สะพานเวคคิโอ

  สะพานเวคคิโอ สร้างขึ้นเมื่อประมาณคศ1333 เป็นสะพานเก่าแก่สุดของเมืองฟลอเร้นซ์ที่ยังคงหลงเหลือมาจากสงครามโลกครั้งที่2 สะพานมีสีเหลืองทองอร่าม บวกกับสองฟากของสะพานถูกสร้างเป็นตึกแถว ซึ่งถูกใช้เป็นร้านขายของ อาคารพาณิชย์ที่เปิดเป็นร้านค้ามากมาย สมัยก่อนเป็นร้านขายเนื้อสัตว์ ต่อมามีการปรับปรุงทัศนียภาพเลยเปลี่ยนให้กลายเป็นร้านขายทอง ด้านบนหลังคาของอาคารพาณิชย์ได้ต่อเติมให้เป็นทางเดินลอยฟ้า เชื่อมระหว่างพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี่กับพระราชวังพิตติ บริเวณนี้กล่าวได้ว่าเป็นย่านช้อปปิ้งมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองปิซา

  เมืองปิซา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซาอยู่ในแคว้นทัสกานี ประเทศอิตาลี อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ)ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร เชิญเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ 6 มรดกโลก เช่น จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา,มหาวิหารปิซา,หอศีลจุ่มเมืองปิซา,หอเอนเมืองปิซา,สุสานนักบุญ,พิพิธภัณฑ์มหาวิหารปิซา

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเที่ยวชม: หอเอนเมืองปิซา

  หอเอนแห่งเมืองปิซ่า..หอคอยหินอ่อน อยู่ที่เมืองปิซา ประเทอิตาลี และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ของศาสนสถานของชาวคริสต์ ที่สร้างในปี 1174 ไปเสร็จในปี ค.ศ.1350 ใช้เวานานถึง 176 ปี แต่เกิดการทรุดตัวลงเมื่อสร้างถึงชั้นที่ 3 จึงหยุดก่อสร้างไป จนอีกประมาณ 100 ปีต่อมาถึงมีผู้สร้างต่อได้จนครบ 8 ชั้น และได้นำระฆังไปติดในอีกร่วม 100 ปีต่อมา จนเสร็จสมบูรณ์เหมือนที่เห็นในปัจจุบัน กาลิเลโอได้เคยมาพิสูจน์ทฤษฏีการตกของวัตถุที่ยอดของหอเอนแห่งนี้

 • อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เวนิส

  เวนิส..เป็นหมู่เกาะเล็กๆ เหมือนตาข่ายมีประมาณ 100 กว่าเกาะ ตั้งอยู่บนทะเลอะเดรียติก มีคลองเล็กคลองน้อยน้ำเค็มกว่า 150 คลอง และมีสะพานอีกกว่า 400 สะพานให้เดินเชื่อมถึงกันหมด ตามตรอกซอกซอยก็ยังอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องที่ดูเก่าแก่ แตกต่างจากเมืองอื่นในโลก ด้วยเหตุนี้เมืองเวนิสจึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองมรดกโลก ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่า สุดแสนโรแมนติคของอิตาลีด้วยบรรยากาศของ คลองเล็ก-คลองน้อย-สะพานมากมายที่เชื่อมเกาะต่างๆหรือแม้แต่เรือกอนโดล่า รวมทั้งบ้านเรือนที่ซับซ้อนในซอยแคบๆ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พัก NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส

 • นำท่านล่องเรือ: ล่องเรือกอนโดลา เวนิช

  สัมผัสกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกที่เป็นมนต์เสน่ห์แห่งเวนิส โดย การล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส สู่แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้ (ใช้เวลา 30 นาที)

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้

 • เดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม ข้ามพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ ที่เมืองคีอัสโซ่ ผ่านเมืองลูกาโน่

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พัก HOTEL DE LA PAIX หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ลูเซิน

  ลูเซิร์น..เมืองที่คุ้นเคยดีสำหรับคนไทยและชาวเอเชีย โดยเฉพาะประติมากรรมที่งดงามแกะสลักสิงโตหินบนหน้าผา หรือ สะพานไม้คาเปล ที่มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้และได้รับการบูรณะจนสวยงาม กลายเป็นสัญลักษณ์ความงามที่แท้จริงของลูเซิร์น นอกจากนี้ การได้ล่องเรือไปตามทะเลสาบโรแมนติคมากๆ มีเมืองเล็กสวยงามบนฝั่งทะเลสาบเวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ เชิืญเยี่ยมชมตามอัธยาศัย..

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง อินเทอร์ลาเก้น

  อินเทอร์ลาเก้น..เมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งของสวิสแลนด์ที่ได้ชื่อว่ามีบรรยากาศและภูมิประเทศสงบสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ2แห่งคือ ทะเลสาบธันและทะเลสาบเบรียนส์ แวดล้อมไปด้วยน้ำจากทะเลสาบ น้ำตกที่เกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขา น้ำจากแม่น้ำและน้ำที่พุ่งเป็นสายกระเซ็นจากน้ำพุรอบเมือง เป็นเมืองหน้าด่านสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะเป็นทางขึ้นยอดเขาทั้งสามของที่นี่ คือ Jungfrau,Eiger และ Monch มักมาเริ่มต้นที่นี่ มีโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้าต่างๆมากมาย

 • นำท่านชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พัก METROPOLE HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: กรินเดลวาลด์

  กรินเดลวาลด์ Grindelwald ในช่วงฤดูหนาว เมืองเล็กๆแห่งนี้จะคับคั่งไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เนื่องจากกรินเดลวาลด์นั้นเป็นเมืองแห่งรีสอร์ทกีฬาฤดูหนาวและมียังหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) อีกด้วยค่ะ

 • นำท่านสัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN

 • อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายุงค์ฟราว

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พัก NOVOTEL BEAUNE CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway

 • นำท่านเที่ยวชม: กรุงปารีส

  มหานครปารีส..เมืองหลวงแสนสวยของฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ภายในกรุงปารีสมีประชากรประมาณ 2,167,994 คน นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน ด้วยความงามของสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ หรือเรื่องราวของแฟชั่น ดีไซน์เนอร์ต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี เชิญเต็มอิ่มสนุกไปกับการซื้อของ และเดินท่องไปบนถนนเส้นต่าง ๆ ของเมืองปารีส ลองมาค้นหาสิ่งเหล่านี้ที่เมืองแห่งความรัก อย่างมหานครแห่งนี้

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงปารีส

  มหานครปารีส..เมืองหลวงแสนสวยของฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ภายในกรุงปารีสมีประชากรประมาณ 2,167,994 คน นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน ด้วยความงามของสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ หรือเรื่องราวของแฟชั่น ดีไซน์เนอร์ต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี เชิญเต็มอิ่มสนุกไปกับการซื้อของ และเดินท่องไปบนถนนเส้นต่าง ๆ ของเมืองปารีส ลองมาค้นหาสิ่งเหล่านี้ที่เมืองแห่งความรัก อย่างมหานครแห่งนี้

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์

  ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ ตั้งอยู่กลางกรุงปารีส เป็นประตูชัยขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 1 ในปี ค.ศ.1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของพระองค์ในหลายๆสมรภูมิรบ ออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อ ชาลแกรง ใหญ่โตโอ่อ่า เพื่อให้สมศักดิ์ศรีและพระเกียรติของนโปเลียน ที่เป็นกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ในการรบ ปัจจุบัน เป็นประตูเมืองนครปารีสและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของฝรั่งเศส นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 • นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 8 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม: พระราชวังแวร์ซายส์

  พระราชวังแวร์ซายน์..พระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน ภายในห้องต่างๆ ของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระช้อปปิ้ง: แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

  แกลเลอรีลาฟาแยตต์..ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่งของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • ท่านสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนบนเรือบาโตมูช

 • พัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 9 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.30 น.

  คณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล

 • 13.40 น.

  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

 • 10 Day
 • 05.55 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายูงเฟรายอค / ค่ารถไฟชั้น 2 TGV สู่ปารีส / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ / ค่าล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / ค่าลิฟท์ขึ้นชั้น 2 บนหอไอเฟิล / ค่ารถไฟชั้น 2 EuroStar สู่ลอนดอน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (เชงเก้น) **พักในประเทศฝรั่งเศส 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
ไปด้านบนสุด