Loading...
ทัวร์ภูฏาน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH170295

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง พูนาคา พาโร 5วัน 4คืน บิน Bhutan Airlines

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: พาโร-พาโรซอง-พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง-National Museumตาชิโชซอง-ทิมพู-National Memorial Chorten-โดชูลาพาสวัดชิมิลาคัง-ชมความงดงามของ ป้อมปราการพูนาคาซองขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม-สวนสัตว์แห่งชาติห้องสมุดแห่งชาติ-พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร
 • 1 Day
 • 04.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.30 น.

  เดินทางสู่: เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินฺ B3-701

 • 09.55 น.

  เดินทางถึง: สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง พาโร

  หรือ เมืองปาโร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศภูฏาน เป็นเมืองเล็กๆ สวยงาม ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติเหมือนภาพในฝัน ภาพของทุ่งนาเขียวขจี ป่าสนเต็มภูเขา ตัดกับสีขาวของกำแพง มีแม่น้ำสำคัญๆ 3สาย คือแม่น้ำตอสา แม่น้ำวัง และแม่น้ำพูนาซอง ที่นำความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่เพาะปลูก ไฮไลท์ของเมือง คือ พาโรงซอง เป็นป้อมเมือพาโร และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น สะพานยามิซัม ป้อมของพวกดรุ๊กปะผู้มีชัย วัดทักซัง วัดคิชู วัดดุงเซ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน ถือเป็นเมืองสวยงามที่อยู่ในความทรงจำของผู้พบเห็น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่: พาโรซอง

  หรือ พาโร ซ็อง หรือ ป้อมพาโร ตั้งอยู่เมืองพาโรประเทศภูฏาน สร้างขึ้นในปีคศ1645 สร้างบนพื้นที่ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบัน เป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป พื้นที่ลานกว้างของ Dzong ใช้เป็นทีจัดงาน ประเพณีที่ยิ่งใหญ่คือ พาโรเทชู ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ที่ป้อมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำหนังเรื่อง “Little Buddha”ของ Bernardo Bertolucci

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน

  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน ตั้งอยู่บนเทือกเขาในเมืองพาโร ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1968 โดยอดีตสถานที่แห่งนี้เรียกว่า Ta Dzong ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะสไตล์โคโลเนียล เพื่อเป็นอาคารสังเกตการณ์ แต่ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะอันทรงคุณค่าจำนวนมากทั้งภาพวาด และผลงานหัตถกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมตราไปรษณียากรที่ผลิตขึ้นในโอกาสพิเศษต่างๆ อีกด้วย

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงทิมพู

  เมืองหลวงของประเทศภูฎานตั้งแต่ปีพศ2504 ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,400ม เป็นเมืองหลวงที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และประเพณีอันงดงาม มีประชากรมากว่า 50,000 คน ย่านใจกลางเมืองทิมพู มีถนนหลายสายตัดผ่านไปยังศูนย์การค้า Zanto Pelri Shopping Complex อันเป็นที่ชุมนุมร้านค้าและร้านอาหาร ถนนสายหลักของเมือง คือ ถนนนอร์ซิน มีเส้นทางตัดผ่านกลางเมือง สองข้างทางเป็นที่ตั้งร้านค้าขนาดเล็กของชาวภูฏานและชาวอินเดีย มีปั๊มน้ำมันอยู่เพียง3แห่ง แต่ละปั๊มสร้างแบบสถาปัตยกรรมภูฏาน เชิญเที่ยวชมเมืองน่ารักๆ

 • นำท่านผ่านชม: วัดตัมชู

  คือ จุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำปาโรชูกับแม่น้ำทิมพูชู คือวัดตัมชู หรือวัดเขายอดอาชา จะตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายท่ามกลางทิวทัศน์ที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทนเกลโป ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมสะพานเหล็กอีกสายหนึ่งขึ้นที่นี่ แต่สะพานถูกน้ำพัดทำลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่ใช้โซ่เหล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม

 • นำท่านชม: ป้อมตาชิโซ่ซ่ง

  เป็นที่ทำการของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ศูนย์รวมของกิจการบริหารแผ่นดินและศาสนา และเป็นที่ทรงงานของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ในหน้าเทศกาล ลานชั้นในของป้อมนี้เป็นเวทีถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศาสนาสู่ชนรุ่นหลัง ภายในวิหารเป็นที่ตั้งของบัลลังทองคำแท้ที่สถาปนาเจ้าชายจิกมี่เป็นกษัตริย์องค์ที่5แห่งภูฏาน มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สวยงาม ภาพเขียนฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ พระพันองค์ที่ตั้งเรียงรายหลายชั้นในวิหารอันสวยงาม ป้อมแห่งนี้จึงมีความสำคัญมากที่สุดของประเทศภูฎาน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: มหาสถูปแห่งทิมพู

  มหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1974 เพื่อระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 พระเจ้า จิกมี ดอร์จี วังชุก ซึ่งได้ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระองค์ที่นี่ด้วย สร้างโดยเสด็จแม่ของพระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก มหาสถูปแห่งทิมพูนี้ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในเมืองทิมพู สไตล์แบบทิเบต โดยเมื่อครั้งกษัตรย์จิกมี ดอร์จี วังชุก ยังมีชีวิตอยู่ มีพระประสงค์สร้างสถูปนี้ ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทน จิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่นี่ มีภาพฝาผนังทบอกถึงเรื่องราวต่างๆ ได้ดี

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง พูนาคา

  หรือ เมืองปูนาคา อยู่ห่างจากเมืองเมืองหลวงทิมพูประมาณ80กม และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ3,050ม มีสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพูนาคา เช่น พูนาคาซอง ป้องปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน, ดอร์ชูลา จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางทิมพู-พูนาคา, คำซำยูเล สถูปขนาดใหญ่ เป็นต้น พระลามะจากธิเบตที่ธุดงค์มาได้ถึงเมืองพูตานว่า เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยสวยงามเกินพรรณนา และท้องฟ้าแจ่มใส หากใครได้ไปเยือนสักครั้ง ก็คงประทับใจ

 • นำท่านผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู :

 • นำท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 สถูป :

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: วัดซิมิลาคาง

  ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆในหมู่บ้านระหว่างเมืองปูนาคาและวังดี สร้างในศต15โดยลามะDrukpa Kuenley กล่าวเป็นตำนานว่ามีการปราบพวกปีศาจร้ายหรือสิ่งไม่ดี ท่านลามะได้ฝังสุนัขไว้บนเนินเขาและทำสัญลักษณ์ด้วยเจดีย์และกำหนดให้สถานที่นี้สร้างให้เป็นวัดในอนาคต วัดนี้ขึ้นชื่อในหมู่ชาวภูฏานเรื่องการขอลูก ถ้าใครทำไงก็ไม่มีลูกให้มาขอ ศักดิ์สิทธิ์มาก บางคนที่มีลูกอ่อนแล้วสามารถขอให้ลูกหน้าตาดีได้ด้วย หากมาที่นี่ เห็นลามะน้อยท่องบทสวดมนต์กันอย่างขะมักขะเม้น น่ารักมากๆ และสัมผัสกับทุ่งนาและหมู่บ้านชาวภูฏานแบบธรรมชาติ

 • นำท่านชม: ปูนาคา ซอง

  เป็นมหาปราการที่มีความสวยงาม อยู่เมืองพูนาคา ประเทศภูฎาน เป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาว ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเพียง 1,468ม มีอากาศอบอุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว ด้านหน้าเป็นจุดที่แม่น้ำโพและแม่น้ำโมไหลมาบรรจบกันพอดี ป้อมนี้เคยถูกน้ำท่วมและไฟไหม้เสียหายมาก ภายหลังได้บูรณะเรื่อยมาจนเป็นภาพสวยงามดังปัจจุบัน มีลานกว้างถึง3ส่วน มีพื้นที่ใช้สอยในพิธีสำคัญมากมาย มีสะพานข้ามแม่น้ำ โมชู เข้าสู่ซอง เป็นแหล่งชุมนุมพบปะกันของผู้คน รวมถึงการนัดพบพูดจา เป็นประเพณีกันมาช้านาน โดยเฉพาะช่วงเทศกาล

 • พิเศษ!!! ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ด้วยการล่องแก่งที่แม่น้ำ Mo Chu ชมวิวอันตระการตากับขุนเขารูปช้างหมอบ และ Punaka Dzong ที่สวยงาม :

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ตามเส้นทางเดิม ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสวยงาม:

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน

  ภูฏาน ถือเป็นประเทศที่มีการผลิตดวงตราไปรษณียากรที่สวยงามที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ฉะนั้นการไปเยืยนที่ทำการไปษณีย์ภูฏานจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด ที่นี่มีแสตมป์ให้ท่านได้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ รูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น วัด ป้อมปราการ หรือจะเป็นรูปสัตว์ประจำชาติอย่างทาคิน หรือรูปดอกไม้ รวมทั้งมีแสตมป์สามมิติ ให้ท่านได้ซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึก และที่พิเศษไปกว่านั้นท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองทำเป็นแสตมป์ส่งกลับมาประเทศไทยได้อีกด้วย

 • นำท่านชม: หอสมุดแห่งชาติ

  หอสมุดแห่งชาติภูฏาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาหนังสือ และวรรณคดีโบราณซึ่งถือเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ รวมทั้งเป็นสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฏกอายุนับร้อยปีจำนวนมาก รวมทั้งพระไตรปิฏกฉบับภาษาไทยด้วย และสิ่งที่เป็นไฮไลท์พิเศษสุดของที่นี่ คือ วรรณกรรมทางพุทธศาสนาหิมาลายันที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากหนังสือวรรณกรรม และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาแล้ว ที่นี่ยังมีหนังสือภาษาต่างประเทศที่หาชมได้ยากอีกด้วย

 • นำท่านชม: สถาบันสอนศิลปะแห่งทิมพู

  สถาบันสอนศิลปะแห่งทิมพู สถานที่สอนศิลปะหัตถกรรม 13 ประเภทของภูฏาน ซึ่งเรียกว่า Zorig Chosum มีลักษณะคล้ายกับช่างสิบหมู่ของไทย ประกอบด้วย ช่างไม้ ช่างทอผ้า ช่างปักผ้า ช่างเขียน ช่างกระดาษ ช่างแกะสลัก เป็นต้น โดยสถาบันแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นตามคำบัญชาของท่าน งาวัง นัมเกล เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดศิลปะของชาติไปยังอนุชนรุ่นหลัง ท่านจะได้ชมผลงานศิลปะแขนงต่างที่ถูกสรรสร้างอย่างประณีตงดงาม รวมถึงได้ชมบรรยากาศในห้องเรียนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

 • นำท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจำชาติทาคิน :

 • นำท่าน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก :

 • นำท่านชม: จุดชมวิวซังเกกัง

  นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ซังเกกัง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดนันนารี วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองทิมพู ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาแห่งเมืองทิมพู ได้ชมตัวเมืองทิมพูจากมุมสูง นอกจากนี้จากจุดชมวิวซังเกกังแห่งนี้ ท่านจะสามารถมองเห็น ทาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง สัญลักษณ์ของเมืองทิมพู สถาปัตยกรรมภูฏานอันงดงามคล้ายพระบรมมหาราชวังซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองอีกด้วย

 • นำท่านเดินทางกลับสู่: เมือง พาโร

  หรือ เมืองปาโร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศภูฏาน เป็นเมืองเล็กๆ สวยงาม ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติเหมือนภาพในฝัน ภาพของทุ่งนาเขียวขจี ป่าสนเต็มภูเขา ตัดกับสีขาวของกำแพง มีแม่น้ำสำคัญๆ 3สาย คือแม่น้ำตอสา แม่น้ำวัง และแม่น้ำพูนาซอง ที่นำความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่เพาะปลูก ไฮไลท์ของเมือง คือ พาโรงซอง เป็นป้อมเมือพาโร และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น สะพานยามิซัม ป้อมของพวกดรุ๊กปะผู้มีชัย วัดทักซัง วัดคิชู วัดดุงเซ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน ถือเป็นเมืองสวยงามที่อยู่ในความทรงจำของผู้พบเห็น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: วัดทักซัง

  หรือ วัดตักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ เป็นที่มีความสงบและวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฎาน มีศาสนสถานที่มหัศจรรย์ ตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900ม สูงกว่าหมู่บ้าน2,000ฟิต ทำให้เห็นมองเมืองพาโรที่ทรงเสน่ท์น่าหลงใหลจากวัดทักซัง วัดทักซัง เป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัย ภายใน มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งสิ้น 13 แห่ง ล้วนมีความเป็นมาเกี่ยวข้องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ วัดทักซัง เป็นวัดที่มีความสงบ ชาวเมืองนิยมมาจาริกแสวงบุญที่นี่

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้านบนระหว่างทางขึ้นทักซัง

 • นำท่านเดินทางสู่: วัดคิวชูลาคาง

  หรือ วัดคิชู เป็นวัดทรงโบราณ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ659 โดยพระเจ้าซองเต็น กัมพู แห่งทิเบต ตามความเชื่อโบราณ เพื่อขจัดนางมารที่มีร่างกายใหญ่โตสามารถเหยียดแขนเหยียดขาออกไปครอบคลุมทั่วทั้งทิเบตและภูฏานได้ โดยจุดที่พระเจ้าซองต์เซน กัมโปมาสร้างวัดในเมืองปาโรคือ พื้นที่ส่วนที่เท้าซ้ายของนางมารเหยียบอยู่ วัดนี้เคยถูกไฟไหม้และได้รับการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ โดยอัญเชิญพระศากยมุนีเป็นพระประธานในโบสถ์ ต่อมาได้มีการบูรณะวัดให้มีสภาพดีต่อไป และสร้างรูปปั้นของท่านกูรูรินโปเช สูง 5 เมตร ไว้ที่วัดนี้

 • อิสระให้ท่านได้ช้อบปิ้ง ณ พาโร สตรีท และซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย:

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงท้องถิ่นของชาวภูฏาน

 • พักที่ Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: สนามบินพาโร เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ:

 • 10.35 น.

  เดินทางกลับสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700

 • 16.05 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่ารถนำเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
 • ค่าวีซ่าภูฏาน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนำเที่ยว
 • ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าอาบน้ำแร่หิน (Hot Stone Bath)
 • ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประทับใจของลูกค้า ทางบริษัทมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • หลังจากการจอง ต้องชำระ เงินมัดจำทันที ท่านละ 20,000 บาท / ท่าน เนื่องจาก ตั๋วเครื่องบิน จะต้องออกทันทีหลังจาก มีการยืนยันการจอง มิฉะนั้น ที่นั่งจากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
 • เงื่อนไขการยกเลิก: หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจาก ทางบริษัทฯจะต้องออกตั๋วเครื่องบิน ให้ผู้โดยสารทันที เพื่อการยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
 • หลังจาก จ่ายเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทำการคืนเงินที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นต้น
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทณ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
 • กำหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าออกเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง
 • ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไปด้านบนสุด