Loading...
ทัวร์เยอรมัน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163139

ทัวร์เยอรมันวันสงกรานต์ นูเรมเบิร์ก กรุงปราก เช็ก สโลวัค ออสเตรีย 8วัน 5คืน บิน Thai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: (เยอรมัน) มิวนิค-แฟร้งค์เฟิร์ต-เวิร์ซบวร์ก-นูเรมเบิร์ก-(สาธารณรัฐเชค)-ปรากปราสาทแห่งกรุงปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-สะพานชาร์ลส-เชสกี้ครุมลอฟปราสาทครุมลอฟ-(สโลวัค) บราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา-พาร์นดอร์ฟ(ออสเตรีย)-เวียนนา-พระราชวังเชินน์บรุนน์ซาล์สเบิร์กสวนมิราเบล-จัตุรัสมาเรียน 
 • ช้อป: แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์ เอ้าท์เล็ท 
 • 1 Day
 • 20.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.45 น.

  ออกเดินทางสู่: แฟร้งค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

 • 2 Day
 • 06.00 น.

  เดินทางถึง: นครแฟร้งค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองเวิร์สเบิร์ก

  เมืองวืสบวร์ก (Wurzburg)เมืองที่มีความรุ่งเรืองในคริสศตวรรษที่ 17 ถือว่าเป็นเมืองที่น่าทึ่งอีกเมืองหนึ่งเลยทีเดียวเพราะร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ว่าผ่านศึกสงครามมามากพอดู ครั้งที่หนักที่สุดก็เห็นจะเป็นเมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1945 ราว 90% ของเมืองนี้ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอากาศอังกฤษทิ้งระเบิดถล่มจนราบเป็นหน้ากลองภายในเวลาเพียง 20 นาที และตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีหลังสงครามได้มีความพยายามอย่างสูงที่จะบูรณะสภาพเมืองโดยทำลอกเลียนแบบของเก่า

 • นำท่านผ่านชม: ถนนสายโรแมนติก เยอรมัน

  ถนนสายโรแมนติก ของประเทศเยอรมัน มีความยาวกว่า 340 ก.ม. จากเมืองเวอร์ซบูรก์จนถึงเมืองฟุสเซ่น เส้นทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี และทุ่งแรฟที่ออกดอกเหลืองอร่ามสุดสายตา

 • นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์กิเลียน

  มหาวิหารเซนต์กิเลียน (Dom St.Kilian) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของเยอรมันที่มีอายุกว่า 900 ปี เป็นโบสถ์สไตล์โรมันเนสตกแต่งในสไตล์บาร็อค แต่ละส่วนตกแต่งอย่างอลังการ ที่เด่นอีกอย่างคือกระจกสี ต่างจากโบสถ์อื่นๆที่มักจะเป็นเรื่องราวหรือฉากในคริสต์ศาสนา แต่ที่นี่จะเป็นลวดลายแบบเรขาคณิต มหาวิหารนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายยับเยินจากสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้ว

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง นูเรมเบิร์ก

  เมืองนูเรมเบิร์ก เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของแคว้นบาวาเรีย มีประชากรประมาณ 5แสนคน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงมีกำแพงเมืองที่มีความยาวระดับ 5กม.ล้อมรอบตัวเมืองและมีหอคอยหรือป้อมต่างๆอยู่ถึง 80 ป้อมด้วยกันซึ่งมีอายุมากว่า 500 ปีสร้างในช่วง ศตวรรษที่16 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองนี้เป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี และในอดีต ปี คศ.1050 ยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ เป็นอดีตเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชาติเยอรมัน มีร่องรอยของอาคาร ทางเดินแบบชาวโรมัน

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี :

 • นำท่านชม: น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนน

  อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด เพราะน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนนมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร คล้ายยอดหอคอยสไตล์โกธิค โดยน้ำพุแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ 1389 – 1396 ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั้งหมด 40 ตัว โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นโมเสส และ 7 นักพยากรณ์

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงปราก

  ดินแดนที่มีสวยงามและโรแมนติกจนเป็นที่เลืองลือทั่วโลก มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย เช่น โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส บารอค รวมทั้ง ศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1992 เชิญเที่ยวชมสถานสำคัญๆ ด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคสมัยสวยงามต่างๆ ได้แก่ จัตุรัสฮราดคานีย์,ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก,มหาวิหารเซนต์วิตัส,สะพานชาร์ล เป็นต้น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • พักที่ International Hotel Prague หรือระดับเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเข้าชม: ปราสาทปราก

  ปราสาทใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก สร้างขึ้นในปี 885 โดยเจ้าชายบริโวจเคยเป็นปราสาทของกษัตริย์แห่งเช็กในอดีต ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี เสมือนสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวเชครักและภาคภูมิใจ และศูนย์กลางทางการเมืองได้รับการบูรณะในสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ในสไตล์แบบกอธิค ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่า เป็นปราสาทโบราณใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร และความกว้างประมาณ 130 เมตร

 • นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์วิตัส ปราก

  มหาวิหารสไตล์โกธิกใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส Matthias of Arras ชาวสเวเบีย เป็นผู้ออกแบบและควบคุมดูแลคน เป็นมหาวิหารที่มีความประณีตงดงามมากสุดแห่งหนึ่ง นับตั้งแต่ประตูแกะสลักลวดลายตระการตา กระจกสีสเตนกลาสบานสูงที่ประดับรอบวิหารล้วนยิ่งขับให้มหาวิหารแห่งนี้ดูโดดเด่น นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ฝังพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ รวมถึงกษัตริย์เวนเชสลาสที่ภายหลังได้รับการตั้งให้เป็นนักบุญ

 • นำท่านผ่านชม: เขตโกลเด้นเลน ปราก

  โกลเดนเลน หรือ ถนนโกลเด้นเลท หรือ ถนนสายทองคำ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทปราก เป็นถนนสายเล็กๆที่ตั้งตามชื่อย่านที่ช่างทำทองเคยอาศัยในบริเวณนี้ช่วงศต17 โดยสองข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยห้องแถวร้านค้าเล็กๆสีสันสดใสขายของในยุคแรกๆ ในอดีตเคยเป็นบ้านพักขององครักษ์รักษาพระราชวังในสมัยพระเจ้ารูดอล์ฟที่2 จนกระทั่ง100ปีถัดมา ช่างทำทองได้ย้ายเข้ามาและเริ่มดัดแปลงเป็นร้านขายของและที่พักอาศัย ในช่วงศต19ที่นี่..ได้บูรณะซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม และปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

 • นำท่านชม: สะพานชาร์ลส ปราก

  สัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมรูปปั้นนักบุญสไตล์บารอกที่งดงามและไม่ซ้ำกันอยู่ถึง30แบบ และเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจที่สุดของกรุงปราก ชื่อเดิมเรียกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปีคศ1870 เปลี่ยนชื่อตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลส์ อยู่ย่านจัตุรัสและตัวเมืองเก่า ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุงปรากและนาฬิกาโบราณที่ทุกชั่วโมงมีตุ๊กตาออกมาบอกเวลา และจักรราศีของดวงดาวในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นนาฬิกาเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรป

 • นำท่านเที่ยวชมย่าน: จตุรัสเมืองเก่า ปราก

  ตั้งอยู่บริเวณเขตเมืองเก่าของกรุงปราก ซึ่งอยู่ไกล้กับจตุรัสเวนเซลัส และสะพานชาร์ลส ที่นี่..จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศในช่วงฤดูร้อน โดยบริเวณรอบๆจะประกอบไปด้วยหมู่อาคารศิลปะโรมาเนสก์,ศิลปะกอธิค เช่น วิหารทิน และศิลปะบารอค เช่น โบสถ์เซนต์นิโกลาส เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ยังมีนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณอยู่ใกล้ๆกัน ด้านล่างของนาฬิกามีหน้าปัดแสดงเดือนในปัจจุบัน เป็นหอนาฬิกาโบราณที่ยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ

  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

 • นำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอก: ปราสาทครุมลอฟ เชสกี้ครุมลอฟ

  มรดกโลกชิ้นหนึ่งสร้างเมื่อปีคศ1250 งดงามด้วยสถาปัตยกรรม สมัยเรอเนสซองส์ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่15 ถือว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาและริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ตรงบริเวณคุ้งน้ำพอดี ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิก Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง ภายในเขตพระราชฐาน มีห้องหับต่างๆ เช่น ห้องเสวย ห้องบรรทม ห้องบอลรูม และโบสถ์ในปราสาท ห้องเหล่านี้เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนคร ตกแต่งด้วยศิลปอันงดงามทั้งเรอเนสซองส์และบารอค

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง บราติสลาวา

  เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็กด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร ที่นี่..มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีความสวยงาม มีปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวาที่สวยงาม ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียน และอยู่เหนือลุ่มแม่น้ำดานูบอีกด้วยค่ะ โดยปราสาทแสนสวยแห่งนี้ได้สร้างขึ้นโดยการผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

 • พักที่ โรงแรม Mercure Bratislava Centrum หรือระดับเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม เมืองบราติสลาวา ผ่านชม รัฐสภา,มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ

 • นำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอก: ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา

  อยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ จากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร สร้างในศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบปราสาททั้ง 4 ด้าน ตกแต่งด้วยศิลปะแบบกอธิค เรอเนสซองซ์ และบาร็อค เดิมเคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งฮังการี ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดี และยังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสโลวัก และใช้เป็นสถานที่รับรองแขกจากต่างประเทศ และเคยเป็นที่ประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำรัสเซียและสหรัฐด้วย

 • นำท่านเดินทางสู่: เอาท์เลทพาร์นดอร์ฟ

  เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ ตั้งอยู่กรุงเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย แหล่งเลือกซื้อสินค้านี้อยู่นอกเมือง ห่างจากกรุงเวียนนา 47 กิโลเมตร แต่เดินทางสะดวกสบาย มีรถประจำจากใจกลางเมืองฝั่งตรงข้าม Opern Haus ออกเดินทางทุกชั่วโมง

 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง: McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

  McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงเวียนนา

  เมืองคุณภาพดีที่สุดของโลก และเมืองแห่งสถาปัตยกรรม อากาศบริสุทธิ์ ที่ใครหลายคนอยากไปดื่มด่ำบรรยากาศ มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย เช่น เวียนนาวู๊ด ถ้ำซีกร๊อตโต้ เอาส์เลท์พานดอฟ สวนสาธารณะกรุงเวียนนา เกาะดานูบ เป็นต้น เชิญสัมผัสกับความรู้สึกวิเศษสุดเมื่อได้อยู่ในเวียนนา ท่องไปทั่วถนนสายสำคัญกว้างขวางโอ่อ่า เส้นทางร่มรื่น ปราสาทในเทพนิยาย สวนดอกไม้และสวนสาธารณะ บ้านในเมือง โบสถ์ โรงโอเปร่า โรงละคร และพิพิธภัณฑ์

 • นำท่านผ่านชม: ถนนวงแหวนรอบ กรุงเวียนนา

  โครงการถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา โดยขนาดของโครงการนี้จูงใจสถาปนิกจากทั่วยุโรป มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการของราชสำนักและของรัฐ รวมไปถึงที่พักอาศัยของชนชั้นสูงในยุคของริงสตราเซ่ การค้า,ศิลปะ,ละครร้อง,กวีนิพนธ์ และภาพเขียน ได้รับความสนใจจากประชาชน ทำให้อาคารสถานที่ ต่างๆ ที่รายล้อมรอบดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จัดวางได้อย่างลงตัว เริ่มตั้งแต่พระราชวังฮอฟบรูก์ กลุ่มอาคารพระราชวังของจักรพรรดิ อิมพิเรียลอพาร์ตเมนท์ หอศิลป์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ

 • นำท่านผ่านชมโรงละครโอเปร่า และชม: พระราชวังฮอฟบูรก์

  มีเอกลักษณ์ที่ยอดโดม สีเขียวอันสง่างาม เดิมเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของจักรพรรดิ สร้างขึ้นครั้งแรกปีคศ1460 และใช้เป็นพระราชวังที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว มีอาคารเรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ สร้างในคศ1563ตามพระประสงค์ของจักรพรรดิแมกซิมิเลี่ยนที่1 ตรงข้ามเป็นสวนสาธารณะฮอฟการ์เด้น ต่อมาปีคศ1754-73 ดัดแปลงเพื่อใช้เป็นราชสำนักท้องพระโรงประดับด้วยพระสาทิสลักษณ์ของบรรดาเจ้านายในราชสำนัก ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องใช้ เครื่องแต่งตัว เครื่องประดับของจักรพรรดิ มีทั้งเสื้อผ้า เพชรพลอยและทองคำล้ำค่า

 • นำท่านผ่านชม: พระราชวังเบลวาแดร์

  ตั้งอยู่บนลาดเชิงเขา สร้างขึ้นตามศิลปะบาร็อกในปีคศ1715-1723 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ผู้นำกองทัพแห่งราชวงศ์แฮบส์บวร์กทำสงครามจนได้รับชัยชนะพวกเติร์กที่เข้ามารุกราน ออกแบบเป็น 2 ส่วน โดยมีสวนขนาดใหญ่เชื่อมระหว่างสองอาคาร คือ Upper Belvedere หรูหราสง่างามใช้เป็นที่รับรองแขกจัดงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์ และ Lower Belvedere เคยเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของเจ้าชายยูจีน ปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนสำคัญแห่งหนึ่งของโลก จัดแสดงศิลปะและผลงานภาพเขียนของศิลปินดังๆหลายท่าน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • พักที่ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรือระดับเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชมกรุงเวียนนา และเข้าชม: พระราชวังเชินบรุนน์

  พระราชวังสีเลืองตั้งตระหง่านกับสวนดอกไม้ที่ไกลสุดลูกตา พระราชวังเชินบรุนน์ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา

 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง: คาร์ทเนอร์สตรีท

  ย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท (Kaerntner Street) เป็นแหล่งถนนคนเดินและชอปปิ้ง สำหรับ คนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่นิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา เป็นศูนย์กลางของถนนสายชอปปิ้งแยกออกไปอีก 8 แฉก แยกออกไปตามซอยน้อยๆ แต่แน่นไปด้วยร้านค้า

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ซาลส์บูร์ก

  หรือ เมืองซาลซบวร์ก เมืองสวยแสนโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรป ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1996 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนามโมสาร์ท และใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ(ที่สร้างจากเรื่องจริงของคุณครูมาเรีย) เรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเมืองนี้มีอดีตที่เติบโตมาจากการผลิตเกลือและการค้าเกลือซึ่งในยุคนั้นมีค่าประดุจทองคำขาว ดังนั้น“เกลือ”จึงเป็นที่มาของทั้งชื่อแคว้นและเมือง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • พักที่ Austria Trend Hotel Salzburg West หรือระดับเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของซาลสเบิร์ก:

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: จตุรัสโมสาร์ทและอนุสาวรีย์โมสาร์ท

  สร้างขึ้นกลางเมืองซาลซบวร์ก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีอีกเมืองหนึ่งของประเทศออสเตรีย และเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอก 'โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท' เพื่อที่รำลึกถึงนักดนตรีเอกของโลก โมสาร์ทมีชีวิตอยู่ช่วง 27มค.พศ.2299-5ธค. พศ.2334 โมสาร์ทนั้น เป็นนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงก้องโลก มีงานประพันธ์เพลง 700 ชิ้น รวมทั้งโอเปร่า ปัจจุบันผลงานต่างๆของเขาได้ถูกนำมาจัดจำหน่ายเป็นสื่อต่างๆ มากมาย

 • นำท่านชม: อุทยานมิราเบลล์

  หรือ สวนดอกไม้มิราเบล เป็นอุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงาน จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สวนนี้เคยถ่ายทำภาพยนตร์เป็นฉากหนึ่งเรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” ที่โด่งดังไปทั่วโลก เชิญชมสวนแคระ ซแวร์เกิล การ์เท่น ที่แปลกตา,การจัดดอกไม้ประดับอย่างงามตาหลากหลายสีสัน,สวนวงกต,โรงละครในแมกไม้และทิวทัศน์ของ ป้อมปราการโฮเฮ็นซัลสบวร์ก ซึ่งตั้งตระหง่านบนยอดเขาเป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง มิวนิค

  เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านแวะชม: พิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับบริว

  BMW MUSEUM จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถBMW (BAVARIAN MOTOR WORKS) ซีรี่ส์ต่างๆ ตั้งแต่รุ่นโบราณจนมาถึงรุ่นปัจจุบัน...ชมโลกของ BMW หรือ BMW Welt ในภาษาเยอรมัน หรือ BMW World ในภาษาอังกฤษเป็นอาคารเอนกประสงค์ของ BMW มีทั้งนิทรรศการ BMW มอเตอร์โชว์เป็นทั้งที่ให้บริการลูกค้าของ BMW เป็นทั้งโชว์รูม และ ศูนย์จำหน่าย BMW มีภัตตาคาร ร้านอาหาร ค้อฟฟี่ช้อป และร้านขายของที่ระลึกของ BMW ไว้บริการลูกค้า

 • นำท่านชม: จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์

  แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ตั้งอยู่เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ดูภาพชีวิตของคนมิวนิคในยามเย็น ตามร้านอาหารกลางจัตุรัส ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาชุมนุมดื่มเบียร์ พบปะสนทนา พลาดไม่ได้เลือกชมตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00น.ของทุกวัน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ล้วนเกิดขึ้นด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งราชวงศ์วิทเทลสบาคทั้งสิ้น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารดังฮอฟบราวเฮ้าส์ กับเมนูขาหมูเยอรมัน

 • พักที่ Mercure Orbis Munchen Sud หรือระดับเทียบเท่า

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครมิวนิค

 • 14.25 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

 • 8 Day
 • 06.05 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ- แฟร้งค์เฟิร์ต // มิวนิค-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินความคุ้มครอง 500,000 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่า
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 11 พ.ย.2559

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ที่จะต้องชำระเพิ่มระหว่างการเดินทาง ประมาณท่านละ 800 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 • กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครั้งของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลับ ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่สุด ท่านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่เมืองนั้นๆ แทน บริษัทสามารถออกเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านั้น และท่านจะต้องดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 • ช่วงคริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ไปด้านบนสุด