Loading...
ทัวร์พม่า

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH160818

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน บิน Bangkok Airways

ราคาเริ่มต้นที่:

12,900 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ส.ค.
25-27
 • เที่ยว: ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณีสะพานไม้อูเบ็ง-พระราชวังไม้สักชเวนานจองมัณฑะเลย์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์เมืองมิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาลพม่าวัดมหากันดายง-วัดกุโสดอสักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์-นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ   
 • กิน: เมนูสุกี้ชาบูชิ โออิชิบุฟเฟ่ต์
 • พิเศษ: แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
 • 1 Day
 • 10.00 น.

  พร้อมกันที่สนามบิน: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 12.05 น.

  บินลัดฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง โดยบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 709

 • 13.25 น.

  เดินทางถึง: เมืองมัณฑะเลย์

  อดีตเมืองหลวง และมีฐานะเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของพม่ารองจากย่างกุ้ง ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหลือ 716 กม ก่อตั้งขึ้นในปีคศ 1857 โดยพระเจ้ามินดง โดยตั้งชื่อตามภูเขามัณฑะเลย์ที่อยู่ใกล้เคียง เมืองมัณฑะเลย์เป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์พม่าก่อนที่ระบอบกษัตริย์จะถูกโค่นล้มลงและก่อนตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าทางตอนเหนือของพม่า มีสนามบินอยู่นอกเมืองไปตั้ง 30 กม

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: เมืองอังวะ

  เมืองอังวะ INWA CITY เป็นราชธานีโบราณอีกแห่งหนึ่งของพม่า ชมประตูเมืองทางทิศเหนือที่เรียกว่า คาวเซตั่นคา เป็นประตูที่ปัจจุบันมีความสมบูรณ์ที่สุด และใช้เป็นประตูสำหรับทำพิธีสระผมในเทศกาล ติ่นจ่าน(สงกราณต์)ของชาวพม่า

 • นำท่านชม: หอคอยเมืองอังวะ

  Watch Tower (Nan Myint) หอคอยเมืองอังวะ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง เพื่อใช้ สังเกตการณ์ข้าศึก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1822 หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1838 หอแห่งนี้เกิดการเอียงตัว แต่ได้รับการบูรณะเป็นโครงสร้างเดิม นี้เป็นหนึ่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

 • เดินทางสู่: เมืองสกายน์

  เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใหล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • โรงแรม Shwe Phyu Hotel ณ เมืองมัณฑะเลย์ หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวน

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านชม: พระราชวังมัณฑะเลย์

  เป็นพระราชวังสุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพม่า ก่อนถูกทำลายโดยทหารอังกฤษ ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง สร้างโดยพระเจ้ามินดง ปีคศ1857-1859 หลังการย้ายเมืองหลวงจากอมระปุระมายังมัณฑะเลย์เพื่อหนีทหารของจักรวรรดิอังกฤษระหว่างสงครามพม่า-อังกฤษ จนปัจจุบันได้รับการบูรณะโดยรัฐบาลพม่า และลอกแบบโครงสร้างเดิม ภายในพระราชวัง มีตำหนักน้อยใหญ่ที่เป็นที่ประทับของมเหสี ราชเทวี ราชชายา ราชธิดา และหมู่มวลสนมมากมาย มีท้องพระโรง แท่นประทับพักผ่อน และหอคอย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองมัณฑะเลย์

 • นำท่านชม: พระราชวังไม้สัก

  พระราชวังไม้สัก ชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่า

 • นำท่านชม: วัดกุโสดอ

  อยู่เมืองมัณฑะเลย์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5 ซึ่งถือเป็นการสังคายนาครั้งแรกในรอบ2,000ปี โดยได้จารึกเป็นอักษรพม่าที่ถอดความมาจากภาษาบาลีไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่729แผ่น แต่ละแผ่นจะอยู่ในครอบมณฑป ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบวัด ต้องเริ่มอ่านจากทิศตะวันออกวนตามเข็มนาฬิกา ในวัดมีต้นพิกุลปลูกเป็นแถว มีต้นนึงเท่ากับสิบคนโอบ อายุกว่า200ปี มีเจดีย์ที่เลียนแบบมาจากชเวซิกองในพุกาม หนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า วัดนี้มีพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในโลก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: เมืองมิงกุน

  เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ำไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ”

 • นำท่านชม: เจดีย์มิงกุน

  มหาเจดีย์ยักษ์ "มิงกุน" ชมซากเจดีย์ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าปดุง ที่ใช้แรงงานทาส และนักโทษจำนวนนับพันคนในการสร้าง โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้างให้สูงใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยาม และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอิรวดี แต่ด้วยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ.2362 หลังพ่ายแพ้ไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดีย์องค์นี้ จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนั้นองค์เจดีย์จึงถูกทิ้งร้าง

 • นำท่านชม: ระฆังมิงกุน

  ระฆังมิงกุนตั้งอยู่ภายในเมืองมิงกุน ประเทศพม่า ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิระวดีไปทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร ระฆังใบนี้เป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร และมีน้ำหนักถึง 90,718 กิโลกรัม ว่ากันว่ามันเป็นระฆังยักษ์ที่ทำงานหนักที่สุดในโลก เพราะมันยังคงทำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าระฆังแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกที่ใหญ่กว่าระฆังมิงกุนจะแตกร้าวจนใช้งานไม่ได้แล้วก็ตาม

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์

 • พักโรงแรม Shwe Phyu Hotel ณ เมืองมัณฑะเลย์ หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 • 3 Day
 • 04.00 น.

  นำท่านสักการะ: พระมหามัยมุนี

  คำว่า 'มหามัยมุนี' แปลว่า ผู้รู้อันประเสริฐ ชาวพม่าเรียกว่า 'มหาเมียะมุนี' หรือ 'พระยะไข่' เป็น 1 ใน 5 ศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์เก่าแก่คู่บ้านคู่บ้านของพม่า เปรียบได้กับพระแก้วมรกตของของไทย ปัจจุบัน ประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่าในยุคราชวงศ์คองบอง เดิมทีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่ ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า 'พทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม' รอบๆวัดมีมุมสวยๆ อาคารหน้าตาแปลกๆ หลังคาสวย วัตถุโบราณให้ชม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • เดินทางสู่: เมืองอมรปุระ

  อมรปุระคืออดีตเมืองหลวงของประเทศพม่า ที่ตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป 12 กิโลเมตร สร้างโดยพระเจ้าโบ่ต่อในปี 1782 และถือว่าเป็นราชธานีที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 76 ปี ปัจจุบันอมรปุระเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการทอผ้าไหมแบบดั้งเดิม และการทอผ้าฝ้ายและทองสัมฤทธิ์หล่อ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่เดินทางไปยังมัณฑะเลย์ด้วย

 • นำท่านชม: สะพานอูเบ็ง

  สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก อยู่เมืองอมรปุระ ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมือง มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าต่อจีอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดให้ขุนนางนามว่า "อูเบ็ง" เป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานนี้ โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะจำนวน1,208ต้นสร้างไว้เมื่อ200กว่าปีที่แล้ว มีความยาวถึง2กม เชื่อมระหว่าง2หมู่บ้านบนทะเลสาบตองทามัน หน้าแล้งเห็นชาวบ้านทำไร่ข้าวโพด เลี้ยงเป็ดน้ำ ใต้สะพานรอบๆทะเลสาบ ถ้าไม่เดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งมีเรือรับจ้างพาข้ามและดูวิวรอบทะเลสาบได้

 • นำท่านชม: ทะเลสาบต่าวตะหมั่น

  ทะเลสาบต่าวตะหมั่น (Taungtaman Lake) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ 1.5 กม. บนถนนที่ตัดไปเมืองหย่าวน์อู สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 ตามบัญชา พระเจ้านันต่าว-มยา บันทึก พงศาวดารฉบับหอแก้ว กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดแต่นางห้ามผู้หนึ่ง และได้รับเลือกเป็นรัชทายาท หลังทำการเสี่ยงทายตามโบราณราชประเพณี กษัตริย์พระองค์ใหม่กับพระอนุชาทั้งสี่ได้จัดตั้งสภาเสนาบดีขึ้นบริหาร ราชการแผ่นดิน เรียกว่า สภาลู้ตต่อ และใช้เป็นชื่อรัฐสภาพม่าสืบมาจนถึงทุกวันน

 • นำท่านชม: การตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป วัดมหากันดายง

  วัดใหญ่ที่สุดของพม่า คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน สร้างขึ้นราวปีพศ2327 ตั้งอยู่เมืองอมรปุระ ริมทะเลสาบตองตามัน ใกล้สะพานอูเบ็ง และเป็นวิทยาลัยสงฆ์ใหญ่ที่สุดของพม่า และด้วยวัตรปฎิบัติอันงดงามของภิกษุสงฆ์ในวัดมหากันดาย ทำให้มีชาวพม่าจำนวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่ วัดนี้มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า1,200คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนวิทยาลัยสงฆ์นี้ดำรงค์อยู่ได้ แม้จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลพม่าไม่มากนัก

 • 14.15 น.

  บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710

 • 16.40 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

 • นำท่านชม: เจดีย์ชินพิวมิน

  เจดีย์ชินพิวมิน หรือรู้จักกันดีในชื่อเจดีย์เมียะเต็งดาน เป็นเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไปทางทิศตะวันตกของแม่น้ำอิระวดี และอยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
ไปด้านบนสุด