Loading...
ทัวร์พม่า

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH161196

ทัวร์พม่า เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี เจย์ดีชเวดากอง 3วัน2คืน บิน NOK Airlines

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: กรุงย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนองเจดีย์ชเวมอดอว์-เมืองไจ้ทีโย-คิมปูนแคมป์-พระธาตุอินทร์แขวนพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่นเจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน -มหาเจดีย์ชเวดากอง-เมืองสิเรียมพระเจดีย์เยเลพญา -พระเจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ-พระหินอ่อน-ช้างเผือก
 • ช้อป: บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
 • 1 Day
 • 04.00 น.

  พร้อมกันที่ : สนามบินดอนเมือง

 • 06.20 น.

  เดินทางสู่ : กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน NOK Airlines เที่ยวบินที่ DD4230

 • 07.05 น.

  เดินทางถึง : สนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง

 • เดินทางสู่ : เมือง หงสาวดี

  อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ80กม เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณอันรุ่งเรืองในอดีต มีตำนานเล่าว่า เมืองนี้เป็นเมืองริมทะเลและเป็นเพียงเกาะเล็กๆ มีหงส์ตัวผู้มาเกาะอยู่ที่นั่นก่อน แต่เนื่องจากที่เล็กมาก จนไม่ีมีที่่ให้หงส์ตัวเมียเกาะหงส์ตัวเมีย จึงบินขึ้นไป เกาะอยู่บนหลังตัวผู้ ดังนั้นหงส์จึงเป็นสัญลักษณ์เมืองนี้ และเรียกชื่อเมืองกันต่อว่า "เมืองหงสาวดี" ถืิอเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่สุดของเมืองมอญโบราณยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า400ปี เมืองนี้มีวัดและโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก

 • เดินทางสู่ : วัดไจ้คะวาย

  เชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดไจ้คะวาย เมืองหงสาวดี มีพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา นักธรรมชั้นตรี โท และ เอก เพื่อศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอ และเครื่องเขียน ไปบริจาคที่วัดแห่งนี้สำหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร เชิญสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

 • เดินทางชม : พระราชวังบุเรงนอง

  หรือ พระราชวังหงสาวดี เคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนองยอดินนรธา หรือ ผู้ชนะสิบทิศ เพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่จากซากปรักหักพังที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็มองเห็นได้ถึงความกว้างขวางใหญ่โตของพระราชวังแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นตำหนักที่บรรทม ท้องพระโรงที่ออกว่าราชการ ว่าเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งถูกจับมาเป็นตัวประกันเมื่อยังทรงพระเยาว์ ปัจจุบันรัฐบาลพม่าเพิ่งขุดค้นพบซากของพระราชวังแห่งนี้และจะเปิดให้ชมเฉพาะคณะของบุคคลสำคัญเท่านั้น

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี(มีกุ้งแม่น้ำเผาคนละ1ตัว)

 • 13.00 น.

  นำท่านนมัสการ : วัดชเวนันดอว์

  วัดชเวนันดอว์ เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นสิ่งปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดง ที่เหลือเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอดมาได้ หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าตี่ป่อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตั้งไว้ยังที่ปัจจุบัน เป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าตี่ป่อและสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้

 • เดินทางสู่ : เมือง ไจ้โท

  ไจก์โท (Kyaikto) เป็นเมืองเก่าที่มีทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง ที่เป็นทั้ง ทุ่งนา ป่าเขา และเชิญท่านสัมผัสความเป็นธรรมชาติทำให้อากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆ เมืองนี้มีสถานที่สำคัญคือ พระธาตุอินทร์แขวน โดยมีความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณว่า พระอินทร์ได้เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์เพื่อนำพระธาตุมาวางไว้ที่ยอดผา เพื่อให้ผู้คนได้มาเคารพสักการะ และวัดไจก์โปโล (Kyaik-Paw-Law) วัดนี้มีพระพุทธรูปไจก์โปโลอายุประมาณ 2300 ปี คนนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก

 • บ่าย

  เดินทางถึง : คิมปูนแค้มป์

  อยู่เชิงเขา Paung Laung เมืองไจ๊ก์โถ่ อ.สะเทิม เขตรัฐมอญของพม่า ใช้เวลาเดินทาง2ชม ระหว่างทางเห็นแม่น้ำสะโตง เป็นแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามน้ำที่กว้างใหญ่นี้ไปต้องแม่ทัพพม่า จนได้รับชัยชนะถึงคิมปูนแค้มป์ แล้วหยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ นั่งรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง45นาที จากนั้นเดินทางขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยวต่อโดยโดยการขึ้นสเลี่ยง เนื่องจากการขึ้นเขาโดยรถไม่สะดวก ทางขึ้นเขาค่อนข้างลาดชัน จากจุดนี้ขึ้นบนภูเขาใช้เวลา30นาที

 • พักที่โรงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 2 Day
 • 05.00 น.

  นำท่านนมัสการ : พระธาตุอินทร์แขวน

  พระธาตุอินทร์แขวนหรือพระธาตุเจดีย์ไจ้ก์ทิโยเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ชาวพม่าให้ความนับถือเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ที่เขตรัฐมอญของพม่า ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองย่างกุ้งไปทางทิศใต้ราว 180 กิโลเมตร ตัวพระธาตุนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,100 เมตร มีจุดเด่นคือหินแกรนิตสีทองก้อนกลมขนาดใหญ่สูงกว่า 5 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง ที่ราวกับว่ากำลังจะหล่นลงจากหน้าผา โดยด้านบนของหินสีทองก้อนใหญ่ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าอีกด้วย

 • 06.00 น.

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 07.30 น.

  เดินทางสู่ : เมือง หงสาวดี

  อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ80กม เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณอันรุ่งเรืองในอดีต มีตำนานเล่าว่า เมืองนี้เป็นเมืองริมทะเลและเป็นเพียงเกาะเล็กๆ มีหงส์ตัวผู้มาเกาะอยู่ที่นั่นก่อน แต่เนื่องจากที่เล็กมาก จนไม่ีมีที่่ให้หงส์ตัวเมียเกาะหงส์ตัวเมีย จึงบินขึ้นไป เกาะอยู่บนหลังตัวผู้ ดังนั้นหงส์จึงเป็นสัญลักษณ์เมืองนี้ และเรียกชื่อเมืองกันต่อว่า "เมืองหงสาวดี" ถืิอเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่สุดของเมืองมอญโบราณยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า400ปี เมืองนี้มีวัดและโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุ้งแม่น้ำเผาคนละ1ตัว)

 • บ่าย

  นำท่านนมมัสการ : พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ กษัตริย์มอญ เมื่อ พ.ศ.1537 หรือในสมัยอาณาจักรสุธรรมวดี ราว พ.ศ. 1100 – 1600 ปัจจุบันพระนอนองค์นี้มีอายุ 1,018 ปี ยาว 55 เมตร ซึ่งเป็นพระนอนไสยาสน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากพระนอนในเมืองย่างกุ้งที่มีชื่อว่าพระนอนตาหวาน ที่มีความยาว 70 เมตร เดิมพระนอนชเวตาเลียวถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน และได้มีการค้นพบเมื่อครั้งที่อังกฤษเดินทางมาสำรวจเส้นทางรถไฟในพม่าเมื่อราว 100 ปีก่อน จากนั้นจึงได้บูรณะจนใหญ่โตสวยงาม

 • เดินทางชม : เจดีย์ไจปุ่น

  พระเจดีย์ที่มีพระ4ทิศ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่4องค์ อายุกว่า500ปี สร้างขึ้นโดยพระราชธิดากษัตริย์มอญ4องค์ อุทิศตนแด่พุทธศาสนา สาบานตนจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศและสร้างพระไว้4ทิศ หากใครข้องแวะกับบุรุษเพศ ขอให้พระที่ตนสร้างพังลงมา มีตำนานเล่าขานกันว่าพระธิดาองค์สุดท้องกลับได้พบรักกับชายหนุ่ม จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของพระนาง จนต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ โดยพระพุทธรูปองค์นี้จะมีพระพักตร์จะเศร้ากว่าองค์อื่นๆ หากใครมาที่นี่ให้ตั้งจิตอธิฐานเรื่องการงาน ก็จะได้ผลสำเร็จดั่งคำอธิฐาน

 • เดินทางชม : พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระตาหวาน ตั้งอยู่ใกล้กับพระเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในประเทศพม่า ตัวองค์พระนั้นมีความยาวถึง 65 เมตร และสูง 16 เมตร โดยดวงตาที่มีขนาดใหญ่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเรียกว่าพระตาหวานนั้นผลิตจากแก้วที่สั่งทำพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้ดวงตามีลักษณะเหมือนกับดวงตามนุษย์จริงๆ นั่นเอง

 • เดินทางชม : พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

  พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองคือ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่พุทธศาสนิกชนในพม่าให้ความนับถือ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระทางทิศเหนือของย่างกุ้ง เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 6 - 10 นอกจากนี้ชาวพม่ายังมีความเชื่อว่าภายในเจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ารวม 8 เส้นด้วยกัน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา เจดีย์ชเวดากองได้ถูกทำให้เสียหายด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งจากสงคราม และภัยธรรมชาติ เป็นต้น แต่ทว่าตัวเจดีย์ก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เรื่อยมา

 • 19.00 น.

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • โรงแรม VINTAGE LUXURY YACHT HOTEL (ระดับ5ดาว) หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว ในตัวเมืองย่างกุ้งในกรณ๊ ที่โรงแรมเรือเต็ม

 • 3 Day
 • 07.00 น.

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแรม

 • เดินทางสู่ : เมือง สิเรียม

  เป็นเมืองเล็กๆอยู่บนพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง อยู่ห่างจากย่างกุ้ง45กม เป็นเมืองสวยงามแปลกตา อดีตเป็นเมืองท่าสำคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปัจจุบัน กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม ชาวเมืองส่วนใหญ่ทำงานที่โรงกลั่นน้ำมันหรือเป็นลูกจ้างโรงเบียร์ ประชากรเป็นชาวพม่าเชื้อชายอินเดีย และยังเป็นศูนย์กลางของเมืองท่าและเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งสู่กรุงย่างกุ้ง รวมทั้งมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์มากมาย เชิญนมัสการพระเจดีย์กลางน้ำ ร่วมทำบุญบูรณะพระเจดีย์ ชมเจดีย์ศลปะมอญแบบดั้งเดิม และอื่นๆ

 • เดินทางชม : เจดีย์เยเลพญา

  สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ อายุนับพันปี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย์กลางน้ำ” เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ เชิญนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวที่งดงาม ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)

 • เดินทางชม : พระเจดีย์โบตาทาวน์

  เจดีย์โบดาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย8รูป นำมาเมื่อ2,000ปีก่อน ในปี2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด700องค์ จารึกดินเผาภาษาบาลีและตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

 • นำท่านสักการะ : เทพทันใจ

  ชื่อของท่านมาจากการที่ท่านสามารถดลบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่เดือดร้อนที่เข้ามาขอพรกับท่านได้ผลสำเร็จทันใจนั่นเองการบูชาเทพทันใจ นิยมใช้มะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็นเครื่องบูชาเพราะเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคล และเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามของชีวิต บางครั้งก็จะประกอบด้วยช่อใบไม้ที่เรียกว่า ใบชัยชนะ และฉัตร ตุงหรือธงกระดาษขนาดเล็ก

 • อิสระช้อปปิ้ง : ตลาดโบยกอองซาน

  ตลาดโบยกอองซานเคยเป็นที่รู้จักในชื่อตลาด Scott โดยตั้งชื่อตามอดีตเทศมนตรีนาม C. Scott ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติแก่นายพลอองซาน ซึ่งตลาดแห่งนี้คือแหล่งช้อปปิ้งที่โด่งดังของย่างกุ้ง มีร้านค้ากว่า 1,600 ร้าน ภายในตึกทรงโคโลเนียลที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2469 สำหรับสินค้าที่จะพบได้ในตลาดแห่งนี้ก็ได้แก่ งานหัตถกรรมท้องถิ่น เครื่องเขิน งานไม้และงาช้างแกะสลัก ผ้าม่าน เครื่องเงิน เครื่องทอง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ รวมไปถึงอาหารและสินค้าอื่นๆ อีกหลายชนิด

 • นำท่านสักการะ : วัดเจ้าดอจี

  วัดเจ้าดอจีหรือวัดพระหินอ่อน ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในพม่า ซึ่งตัวองค์พระมีความสูงถึง 11 เมตร และมีน้ำหนักมากถึง 600 ตัน โดยแกะสลักจากหินอ่อนทั้งหมด รอบๆ องค์พระยังมีอัครบริวารที่แกะสลักได้อย่างงดงามเช่นกัน ความหมายของชื่อพระพุทธรูปหินอ่อนแห่งนี้คือ ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพของโลก นับว่าเป็นงานแกะสลักหินอ่อนที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้งก็ว่าได้

 • เดินทางชม : โรงช้างเผือก

  เยี่ยมชมโรงช้างเผือก หรือ ปางช้างเผือก ที่เมืองย่างกุ้ง เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตามคชลักษณะ ของช้างเผือกทุกประการ แต่สำหรับช้างที่เลี้ยงไว้ใน โรงช้างเผือก นี้ มีทั้งหมด3เชือก สีขาวเป็นลูกหมู2เชือก อีก1เชือกดูไกลๆ เหมือนช้างปกติแต่คิดว่าคงมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ขาวอยู่ แล้วมองไม่เห็น ตามความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องช้างเผือกของไทยกับพม่านั้น คือ ช้างเผือกถือว่าเป็นช้างมงคล ยิ่งมีมากก็ยิ่งมงคลมาก สมัยก่อนกษัตริย์นิยมไปคล้องช้างเผือกกันในป่า หรือใครมีก็มักเอาไปถวาย

 • ค่ำ

  เดินทางสู่ : สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง

 • 21.00 น.

  เดินทางสู่ : กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินNOK Airlines เที่ยวบินที่ DD4239

 • 22.45 น.

  เดินทางถึง : สนามบินดอนเมือง

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่าพม่าแบบยื่นหมู่คณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
ไปด้านบนสุด