Loading...
ทัวร์รัสเซีย

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163052

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เนินเขาสแปร์โรว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน 5วัน 3คืนบิน Thai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: มอสโคว-เนินเขาสแปร์โรว์-สถานีรถไฟใต้ดิน-วิหารเซนต์ซาเวียร์ล่องเรือ-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่-จัตุรัสแดงโบสถ์เซนต์บาซิล-ซาร์กอร์ส  
 • ช้อป: IZMAILOVO MARKET-ถนนอาร์บัท  
 • พิเศษ: ละครสัตว์
 • 1 Day
 • 08.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 10.50 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974

 • 17.10 น.

  เดินทางถึง สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • พักที่ DELTA HOTELหรือเทียบเท่า 

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

  บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือก ที่นี่เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว เชิญเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก พร้อมชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็น1ใน7อาคารสไตล์ สตาลินกอธิค ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยสุดในมอสโคว คู่รักหลายคู่นิยมมาถ่ายภาพแต่งงานที่นี่ รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษ และจุดเดียวกับที่เลนินเคยชมในการชมบรรยากาศของมอสโคว์

 • นำท่านชม: สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโก

  รถไฟฟ้าใต้ดิน กรุงมอสโก สิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ มีประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั้นมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีต สวยงาม เชิญหากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้ พลาดไม่ได้ มาสัมผัสนั่งรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก แห่งประเทศรัสเซีย

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

  วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโธดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆระดับชาติ สร้างขึ้นสมัยของพระเจ้าAlexanderที่1เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ภายใน ตกแต่สวยงามจากสถาปนิกเลื่องชื่อมากมาย ในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปีคศ1990ชาวรัสเซียช่วยกันบริจาคเพื่อบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ850ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์ จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศ

 • นำท่านเดินทางสู่: ถนนอารบัต

  ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

 • นำท่านล่องเรือลุยน้ำแข็ง Moscow icebreaker river cruise by Radisson Cruise

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • พักที่ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: กรุงมอสโค

  กรุงมอสโก หรือ กรุงมอสโค เป็นเมืองหลวงของรัสเซีย และยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย

 • นำท่านเดินทางสู่: พระราชวังเครมลิน

  สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของรัสเซีย ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 170ไร่ รอบล้อมด้วยกำแพงสีแดงและหอคอย ภายในมีปราสาท โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์ คลังแสง อาวุธยุทธภัณฑ์ หอคอย ป้อมปราการ วิหาร โบสถ์อัสสัมชัญ หอสูง ยอดแหลม ประตูสำคัญ และโดมมากมาย มีกำแพงสูง 65ฟุต รอบพระราชวัง มีความยาวเกือบ 3กิโลเมตร บรรดาหอคอย หอสูง โดม ป้อมปราการเหล่านี้ เมื่อแสงพระอาทิตย์สาดมาต้อง จะเห็นเป็นสีทอง เปล่งปลั่ง สวยงามมาก

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศ เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บรวบรวมศาสตราวุธขุมทรัพย์ เครื่องประดับที่ได้จากการริบมาจากสงครามทั้งมงกุฎ, เพชรนิลจินดา และสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาล รวมถึงเครื่องราช อิสริยาภรณ์ของพระเจ้าซาร์ เครื่องเงิน เครื่องทอง นำท่านเข้าชมห้องมหาสมบัติของราชวงศ์รัสเซียน ที่เต็มไปด้วยเพชรและอัญมณีมีค่ามากมาย ที่ห้อง The State Diamond Fund สถานที่เก็บทรัพย์สินของแผ่นดิน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาอำนาจและความร่ำรวย

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชม: จัตุรัสแดง

  สถานที่สำคัญของกรุงมอสโก ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย พื้นถนนมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม มีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโกอีก จตุรัสนี้สวยงามมากและเป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้น จนกลายเป็นลานกว้างหินโมเสก ที่นี่ เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณทั้งมวลของชาวรัสเซียที่ได้มีบทบาทและส่วนในการเปลี่ยนแปลงยื่งใหญ่ คือความทรงจำที่ผ่านมารุ่นต่อรุ่นที่ชาวรัสเซียสัมผัสได้

 • นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์บาซิล

  วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด ที่มีสีสันสวยงาม สดใส ใครๆ ก็ตั้งชื่อเล่นให้วิหารนี้ว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้าง โดยคำสั่งของพระเจ้าอีวานที่ 4 หรือกษัตริย์อีวานผู้โหดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก

 • อิสระช้อปปิ้ง: ห้างสรรพสินค้ากุม มอสโก

  ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างในปีคศ1895 เป็นอาคารสูง3ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายถึง200ร้านค้า เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก

 • นำท่านชม: อนุสรณ์สถานเลนิน

  อนุสรณ์สถานเลนิน เป็นที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสหน้าวังเครมลิน นับว่าเลนินเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตที่ยังมีคนนับถือ พรรคคอมมิวนิสต์ได้เปลี่ยนชื่อเมืองสำคัญคือนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มาเป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา แต่ได้กลับมาใช้ชื่อเดิมอีกหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม: ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส

  ท่วงท่าอันอ่อนช้อยพริ้วไหวของนักแสดงกายกรรมที่ล่องลอยยอยู่ในอากาศ ทุกจังหวะเวลาสอดประสานเสียงดนตรีนุ่มนวล สะกดคนดูให้อยู่นิ่งกับที่ เหล่าสัตว์เลี้ยงน้อยใหญ่แสดงท่าทางผิดกับสัตว์ทั่วไป ช่างน่ารักแสนรู้ น่าเอ็ดดู ยามเมื่อแสดงกับนักแสดงกายกรรมก็พริ้วไหวประสานสอดคล้องกันไม่ผิดพลาดเลย ละครสัตว์รัสเซียโด่งดังไปทั่วโลกเพราะฝึกสัตว์ทั้งเล็กใหญ่ให้เเสดงท่วงท่าต่างๆได้อย่างลงตัว อีกทั้งนักแสดงกายกรรมก็ล้วนประณีตในการว่างท่าได้อย่างลงตัวทั้งท่าทางแข็งแรงและนุ่มนวล

 • พักที่ DELTA HOTELหรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ซาร์กอส

  เมืองซาร์กอร์ส เป็นเมืองที่พบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์เกอเยฟ โปสาด หรือเซอร์เจียส แห่งราโดเนซในปีค.ศ.1354 ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมอสโก 70ก.ม. เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน

 • นำท่านชม: โบสถ์โฮลีทรินิตี้

  โบสถ์โฮลีทรินิตี้ เป็นโบสถ์แรกของเมืองซาร์กอส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอนห้าชั้น ที่สำคัญคือ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียส ภายในบรรจุกระดูกของท่านที่ประชาชนศรัทธาและเดินทางมาสักการะด้วยการก้มลงจูบฝาโลงศพเงินที่ตั้งอยู่มุมด้านขวาสุดของตัวโบสถ์

 • นำท่านชม: โบสถ์อัสสัมชัญ มอสโก

  โบสถ์อัสสัมชัญ ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ.1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น,วังพระเจ้าซาร์,หอระฆัง ต้องการสร้างให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระ ราชวังเคลมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าคือสูงถึง 98 เมตร,เสาหินโอบิลลิสก์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

 • นำท่านชม:บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่: ตลาดอิสไมลอฟสกี้

  ตลาดของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและสินค้าน่าซื้อหา มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและมีชีวิตชีวายิ่งนัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ ใครมาที่มอสโคว์ ก็ไม่พลาดที่จะมาเลือกช้อปปิ้งที่นี่ เชิญเลือกซิ้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจากอำพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

 • 15.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ 

 • 18.40 น.

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG975

 • 5 Day
 • 07.30 น   

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินอินเตอร์สายการบินเอมิเรสต์ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรัสเซีย ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • ค่ามัคคุเทศก์จากทางเมืองไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิป)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในประเทศรัสเซียและพนักงานขับรถท้องถิ่นรัสเซียตลอดรายการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซึ่งโดยมาตรฐาน
 • ดอลล่าร์ ต่อคน ต่อวัน 5x3 = 15 USD หรือ 500 บาท)
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของทุกข้อแล้ว
ไปด้านบนสุด