Loading...
ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหา

รหัสสินค้าMUSH162354

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้าน9ชนเผ่า นั่งกระเช้าพาโนรามา 4วัน3คืน บิน China Airlines

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ต.ค.
27-30
พ.ย.
3-6 / 10-13 / 17-20
ธ.ค.
1-4 / 2-5 / 3-6 / 4-7 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 15-18 / 22-25
ม.ค.
12-15 / 26-29
ก.พ.
9-12 / 11-14 / 24-27
มี.ค.
2-5 / 9-12 / 16-19 / 24-27
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
 • เที่ยว: ไต้หวัน-เถาหยวน-ไถจง-สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า นั่งกระเช้าพาโนรามา-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง-ร้านขนมพายสับปะรดตึกไทเป 101ขGERMAIUM POWER  & COSMETIC CENTER-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ช้อป: ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง  
 • 1 Day
 • 09.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 11.10 น.

  เดินทางสู่: นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI 834

 • 15.55 น.

  เดินทางถึง:ท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีนซิตี้สูท

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ไทจง

  เมืองไทจง หรือ เมืองไถจง เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน รองจากไทเปและเกาซุง เมืองนี้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน จึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา แม้จะมีความเจริญอยู่มากแต่เมืองไทจงก็เป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย และยังถูกจัดว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดจงไถฉานซื่อ,วัดพระถังซามจั๋ง เป็นต้น

 • อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย: ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

  ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต..ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจงและได้รับการกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและเติบโตพร้อมกับมหาวิทยาลัย มีร้านค้า ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคารให้เลือกมากมาย

 • พักที่ THE CLOUD HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ที่: หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า

  หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า (Formosan Aboriginal culture village) ตั้งอยู่เมืองหน่านโถว ใช้เป็นสถานที่ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะไต้หวัน ซึ่งในทุกๆ วัน จะมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง เช่น การเต้นรำ การร้องเพลง และการจำลองพิธีการแต่งงานแบบดั้งเดิม มากไปกว่านั้น ยังมีหมู่บ้านจำลองของชนเผ่าต่างๆ รวมถึงร้านขายของที่ระลึกของแต่ล่ะชนเผ่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อและเลือกชมกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเมนู พิเศษ .สุกี้ชาบูชาบู

 • นำท่านล่องเรือชมความงาม: ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ทะเลสาบธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ได้รับการกล่าวขานว่าเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ด้วยความงดงามราวกับภาพวาด รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”

 • นำท่านไหว้ขอพร: วัดพระถังซัมจั๋ง

  วัดพระถังซัมจั๋ง , Xuanzang วัดแห่งนี้มียังมีศาสนสถานที่สำคัญอีกคือ เจดีย์ หรือ ถะ ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา

 • นำท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่: วัดเหวินอู่

  วัดเหวินอู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันเลยทีเดียว

 • นำท่านชิมชาอู่หลงไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซัน:

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองเถาหยวน

  เมืองเถาหยวน (taoyuan county) นักท่องเที่ยวที่มายังไต้หวันส่วนใหญ่จะมาพักที่เทศมณฑลเถาหยวนก่อน เพราะสนามบินนานาชาติหลักของประเทศตั้งอยู่ที่นี่ แต่ใครที่อยู่ยาวสักหน่อยจะได้พบกับสีสันทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย มหานครที่มีความเจริญ และธรรมชาติอันยิ่งใหญ่งดงามด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษสเต๊ก+บาร์สลัด

 • พักที่ KING’S PARADISE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ไทเป

  เป็นเมืองหลวงใหญ่ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะไต้หวัน มีพื้นที่ถึง272ตรกม และประชากร3ล้านคน "ไทเป" เป็นศูนย์กลางการค้า วัฒนธรรม แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และการศึกษา มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา24แห่ง มีการคมนาคมที่ทันสมัยมาก เป็นศูนย์ทางรถไฟและทางหลวง มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น วัดหลงซาน ย่านซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 เป็นต้น เชิญเยี่ยมชมเมืองหลวงที่มีเสน่ห์ของประเทศไต้หวัน

 • นำท่านสู่: อาคารไทเป 101

  อาคารไทเป 101 เคยเป็นอาคารสูงที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งวันที่ 22กค2550 จึงถูก 'บูร์จคาลิฟา' หรือ 'หอคอยดูไบ' แซงขึ้นสูงกว่า เป็นตึกระฟ้าที่สูงของกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน มีความสูงถึง 508ม ออกแบบโดย ซี.วาย.ลี สถาปนิกชาวไต้หวัน ส่วนโครงสร้างทางวิศวกรรม สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ มีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010ม และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารเมนู พิเศษ เสี่ยวหลงเปา

 • นำท่านชม: GERMANIUM POWER

  GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สินค้าที่ทำจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่อิออนลบที่ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วเอเชีย

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง: ย่านซีเหมินติง

  ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยวที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเรา ก็คงเทียบได้กับได้ชื่อว่าสยามสแคว์แห่งไทเป แหล่งรวมเทรนด์วัยรุ่นใหม่ๆ เสื้อผ้า กระเป๋า กิปช้อป สินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย ที่นี่..เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง มีโซนอาหารหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

 • พักที่ HEDO HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค

  หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง สำหรับการศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน

 • นำท่านเดินทางสู่: สนามบินเถาหยวน

 • 13.30 น.

  เดินทางกลับสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI 835

 • 16.00 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )
 • ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
 • ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการณ์เดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามระบุในกรรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
 • ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทำพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 • ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + พนักงานขับรถรวม 4 วัน 800 NTD ต่อท่าน
 • ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไปด้านบนสุด