Loading...
ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH162355

ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานเย๋หลิว จิ่วเฟิ่น ไทเป 4วัน3คืน บิน China Airline

ราคาเริ่มต้นที่:

25,899 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ก.ย.
30-3 ต.ค.
ต.ค.
2-5 / 8-11 / 10-13 / 12-15 / 13-16 / 15-18 / 17-20 / 20-23 / 21-24 / 30-2 พ.ย.
พ.ย.
2-5 / 4-7 / 11-14
ธ.ค.
1-4 / 4-7 / 6-9 / 10-13 / 12-15 / 16-19 / 21-24 / 24-27 / 26-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
 • เที่ยว: เถาหยวน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เมืองเจียอี้นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ไถจงล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเปร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานอุทยานแห่งชาติเย๋หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ช้อป: ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง
 • 1 Day
 • 06.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 08.30 น.

  เดินทางสู่: นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI 838

 • 12.55 น.

  เดินทางถึง:ท่าอากาศยาน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ไทจง

  เมืองไทจง หรือ เมืองไถจง เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน รองจากไทเปและเกาซุง เมืองนี้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน จึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา แม้จะมีความเจริญอยู่มากแต่เมืองไทจงก็เป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย และยังถูกจัดว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดจงไถฉานซื่อ,วัดพระถังซามจั๋ง เป็นต้น

 • นำท่านสู่: หมู่บ้านสายรุ้ง

  หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ เรนโบว์ วิลเลจ (Rainbow Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของมหานครไถจง เดิมคือ มณฑลไถจง เป็นมหานครหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หมู่บ้านสายรุ้ง ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับทหาร แต่จบลงด้วยการเป็นตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นฮอตสปอตสำหรับการท่องเที่ยวของมหานครไถจงไปแล้ว

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองเจียอี้

  เมืองเจียอี้ (Chiayi County) เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต๊ก+สลัดบาร์

 • พักที่ LOOK ROYAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านสู่: อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน

  อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไต้หวัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,000 เมตร มีสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขา มีสภาพอากาศที่เย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ย 6 - 14 องศาเซลเซียสต่อปี สิ่งมหัศจรรย์ที่ถือเป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน คือ การชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าซึ่งถือเป็นแสงอรุณแรกแห่งการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของทะเลหมอก ทางรถไฟที่ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจี รวมทั้งการชมแสงพระอาทิตย์ทอแสงในยามเย็นด้วย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองหนานโถว

  เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน และเป็นเมืองเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูง เมืองนี้มั่งคั่งด้วยทรัพยากร และทัศนียภาพที่สวยงาม หนานโถว เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตตอนกลางของประเทศ ส่วนใหญ่เป็น home stay บนเขาเป็นที่ๆเหมาะสำหรับพักผ่อน และชมทะเลหมอกยามเช้า อากาศช่วงปรกติในฤดูร้อน จะเย็นประมาณ 13-16 องศาเซลเซียส จุดเยี่ยมชมทางผ่านหนานโถวที่น่าสนใจ คือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิงจิงฟาร์ม โชว์แกะ) และ สถานีรถไฟ จิจิ

 • นำท่านล่องเรือชมความงาม: ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ทะเลสาบธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ได้รับการกล่าวขานว่าเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ด้วยความงดงามราวกับภาพวาด รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”

 • นำท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่: วัดเหวินอู่

  วัดเหวินอู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันเลยทีเดียว

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง: ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

  ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต..ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจงและได้รับการกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและเติบโตพร้อมกับมหาวิทยาลัย มีร้านค้า ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคารให้เลือกมากมาย

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศํย

 • พักที่ THE CLOUD HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ไทเป

  เป็นเมืองหลวงใหญ่ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะไต้หวัน มีพื้นที่ถึง272ตรกม และประชากร3ล้านคน "ไทเป" เป็นศูนย์กลางการค้า วัฒนธรรม แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และการศึกษา มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา24แห่ง มีการคมนาคมที่ทันสมัยมาก เป็นศูนย์ทางรถไฟและทางหลวง มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น วัดหลงซาน ย่านซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 เป็นต้น เชิญเยี่ยมชมเมืองหลวงที่มีเสน่ห์ของประเทศไต้หวัน

 • นำท่านชม: GERMANIUM POWER

  GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สินค้าที่ทำจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่อิออนลบที่ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วเอเชีย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษเสี่ยวหลงเปา

 • นำท่านเดินทางสู่: หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค

  หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง สำหรับการศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน

 • นำท่านชม: วัดหลงซันซื่อ

  วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร เริ่มสร้างขึ้นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติมากราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันและปัจจุบันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเป

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง: ย่านซีเหมินติง

  ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยวที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเรา ก็คงเทียบได้กับได้ชื่อว่าสยามสแคว์แห่งไทเป แหล่งรวมเทรนด์วัยรุ่นใหม่ๆ เสื้อผ้า กระเป๋า กิปช้อป สินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย ที่นี่..เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง มีโซนอาหารหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศํย

 • พักที่ HEDO HOTELOR 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • อิสระช้อปปิ้ง: ร้านปลอดภาษีดิวตี้ฟรี

  DUTY FREE SHOP TAIWAN ร้านปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ไต้หวัน ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน-ราคาปลอดภาษี อาทิเช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ อีกมากมาย

 • นำท่านเดินทางสู่: อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

  อุทยานเย่หลิว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับหินนี้

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูอาหารจีนซีฟู๊ด

 • นำท่านสู่: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  ตั้งอยู่ในเมืองจิ่วเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขาและงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเขตเมืองจีหลง บ้านเรือนนิยมสร้างเบียดกันบนเขา ที่นี่ มีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน เต็มไปด้วยสิ่งของหลากหลาย ตั้งแต่ของกิน ของเล่น สินค้าสวยงามและเป็นงานฝีมือ รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ที่นี่ เคยเป็นฉากในการถ่ายทำ ภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” มีทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ จึงได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวชม

 • อิสระช้อปปิ้ง: มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศํย

 • นำท่านเดินทางสู่: สนามบินเถาหยวน

 • 23.10 น.

  เดินทางกลับสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI 837

 • 02.00 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )
 • ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
 • ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการณ์เดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามระบุในกรรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทำพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 • ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + พนักงานขับรถรวม 4 วัน 800 NTD ต่อท่าน
 • ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไปด้านบนสุด