Loading...
ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH162995

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน บิน Eva Air

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: เถาหยวน-เมืองไถจง-หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทราวัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซานนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเปร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ช้อป: ย่านซีเหมินติง,ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต  
 • กิน: เมนูปลาประธานาธิบดี,สเตก็จานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้นสุกี้ชาบู ชาบู,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดเกำแพง,ปูอลาสก้า
 • พิเศษ: แช่น้ำแร่ 5 ดาว
 • 1 Day
 • 23.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2 Day
 • 02.15 น.

  ออกเดินทางสู่: นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206

 • 06.55 น.

  เดินทางถึง: ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ไทจง

  เมืองไทจง หรือ เมืองไถจง เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน รองจากไทเปและเกาซุง เมืองนี้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน จึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา แม้จะมีความเจริญอยู่มากแต่เมืองไทจงก็เป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย และยังถูกจัดว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดจงไถฉานซื่อ,วัดพระถังซามจั๋ง เป็นต้น

 • นำท่านสู่: วัดจงไถ่ซานซื่อ

  วัดจงไถ่ซานซื่อ ก่อตั้งโดยท่านเหวยเจวี๋ยมหาเถระ วัดจงไถ่ซานซื่อมีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน นอกจากเรื่องการฝึกสมาธิแล้ว วัดแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน สัญลักษณ์ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัว

 • นำท่านล่องเรือชม: ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ทะเลสาบธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ได้รับการกล่าวขานว่าเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ด้วยความงดงามราวกับภาพวาด รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”

 • นำท่านนมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋งที่: วัดพระถังซัมจั๋ง

  วัดพระถังซัมจั๋ง , Xuanzang วัดแห่งนี้มียังมีศาสนสถานที่สำคัญอีกคือ เจดีย์ หรือ ถะ ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี

 • นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู: วัดเหวินอู่

  วัดเหวินอู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันเลยทีเดียว

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองเจียอี้

  เมืองเจียอี้ (Chiayi County) เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ เมนูพิเศษ สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น

 • พักที่ YUT TONG HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน

  อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไต้หวัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,000 เมตร มีสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขา มีสภาพอากาศที่เย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ย 6 - 14 องศาเซลเซียสต่อปี สิ่งมหัศจรรย์ที่ถือเป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน คือ การชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าซึ่งถือเป็นแสงอรุณแรกแห่งการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของทะเลหมอก ทางรถไฟที่ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจี รวมทั้งการชมแสงพระอาทิตย์ทอแสงในยามเย็นด้วย

 • นำท่านนั่ง: รถไฟโบราณ

  รถไฟโบราณ ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปุ่นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน (อวี้ซัน) มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์

 • นำท่านชม: ป่าสน 2000 ปี

  ป่าสน 2,000 ปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้ จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมากเป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เป็นอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง: ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

  ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต..ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจงและได้รับการกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและเติบโตพร้อมกับมหาวิทยาลัย มีร้านค้า ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคารให้เลือกมากมาย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู ชาบู

 • พักที่ FRESH FIELDS HOTEL 5*

 • อิสระอาบน้ำแร่เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการ: แช่น้ำแร่ ไต้หวัน

  เพลิดเพลินกับการแช่น้ำแร่ คุณประโยชน์การแช่น้ำแร่ในในบ่อน้ำพุร้อน เป็นวิธีที่ดีและวิเศษสุด ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียด น้ำแร่จากบ่อพุร้อนมีกำมะถันที่สามารถช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับข้อต่อและผิวหนังได้ หลายโรค ในทางตรงกันข้ามบ่อน้ำพุร้อนที่มีสารโซเดียมคอร์บอร์เนต มีสีใสและไม่มี กลิ่นช่วยรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร บางครั้งยังสามารถดื่มได้ บ่อน้ำพุร้อนประเภทนี้พบได้ทั่วไปในไต้หวัน

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยม: พายสัปปะรด

 • นำท่านชม: GERMANIUM POWER

  GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สินค้าที่ทำจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่อิออนลบที่ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วเอเชีย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน

 • นำท่านเดินทางสู่: อาคารไทเป 101

  อาคารไทเป 101 เคยเป็นอาคารสูงที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งวันที่ 22กค2550 จึงถูก 'บูร์จคาลิฟา' หรือ 'หอคอยดูไบ' แซงขึ้นสูงกว่า เป็นตึกระฟ้าที่สูงของกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน มีความสูงถึง 508ม ออกแบบโดย ซี.วาย.ลี สถาปนิกชาวไต้หวัน ส่วนโครงสร้างทางวิศวกรรม สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ มีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010ม และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง: ย่านซีเหมินติง

  ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยวที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเรา ก็คงเทียบได้กับได้ชื่อว่าสยามสแคว์แห่งไทเป แหล่งรวมเทรนด์วัยรุ่นใหม่ๆ เสื้อผ้า กระเป๋า กิปช้อป สินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย ที่นี่..เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง มีโซนอาหารหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง

 • พักที่ ORCHARD PARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

  อุทยานเย่หลิว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับหินนี้

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เป็นอาหารจีนซีฟู้ด

 • นำท่านเที่ยวชม: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  ตั้งอยู่ในเมืองจิ่วเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขาและงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเขตเมืองจีหลง บ้านเรือนนิยมสร้างเบียดกันบนเขา ที่นี่ มีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน เต็มไปด้วยสิ่งของหลากหลาย ตั้งแต่ของกิน ของเล่น สินค้าสวยงามและเป็นงานฝีมือ รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ที่นี่ เคยเป็นฉากในการถ่ายทำ ภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” มีทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ จึงได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวชม

 • อิสระช้อปปิ้ง: ร้านปลอดภาษีดิวตี้ฟรี

  DUTY FREE SHOP TAIWAN ร้านปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ไต้หวัน ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน-ราคาปลอดภาษี อาทิเช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ อีกมากมาย

 • นำท่านเทียวชม TAIPEI FISH MARKET หรือ ตลาดปลาไทเป:

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า

 • 18.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

 • 20.25 น.

  เดินทางกลับสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205

 • 23.10 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
 • ประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัท ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • *** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
 • โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
ไปด้านบนสุด