ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าออสเตรเลีย

อัพเดทเมื่อ 12 มี.ค. 2561

วีซ่าออสเตรเลีย สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด Form 1419
2. Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
3. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีตราประทับและวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศต่าง ๆ 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังขาว
5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ / กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียน
พานิช  / กรณีนักเรียนใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
6. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น  พร้อมสำเนาทุกหน้า ( Update book ) ด้วย
7. สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
9. สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
10. ใช้เวลายื่น 10 วันทำการ

11. ถ้าผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี ต้องตรวจสุขภาพและต้องมีประกันภัยการเดินทาง
แต่ก่อนจะไปตรวจสุขภาพจะต้องรอเจ้าหน้าที่จากสถานทูตติดต่อให้ไปตรวจ ถึงจะตรวจได้

*** ตรวจสุขภาพได้ 2 โรงพยาบาลเท่านั้น คือ 1. โรงพยาบาล บี เอ็น เอช  2. โรงพยาบาลกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต5,021 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด7,521 บาท/คน

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดัขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต
- ผู้เดินทางจะต้องนัดคิวก่อน ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
- ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

Visa Business

1. แบบฟอร์ม 1 ชุด Form 1415
2. Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
3. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีตราประทับและวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศต่าง ๆ 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังขาว
5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ / กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนพานิชย์ / กรณีนักเรียนใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
6. จดหมายเชิญจากบริษัทที่ออสเตรเลีย
7. หลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร
8. สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
10. สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
11. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ การศึกษา
11. ใช้เวลายื่น 10 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต5,021 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด7,521 บาท/คน

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดัขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต
- ผู้เดินทางจะต้องนัดคิวก่อน ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
- ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
- ทางมัชรูมไม่การันตีผล ดุลยพินิจขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

รายละเอียดสถานฑูต

วีซ่าออสเตรเลีย ( Visa Australia )

เวลาทำการ :08.30 – 15.00 น. / รับวีซ่า : 15.00-16.00

ที่อยู่ :Embassy of Australia 37 South Sathorn Rd., Bangkok
เบอร์โทรศัพท์ :02 3446400
เบอร์โทรสาร :02 3446593
ไปด้านบนสุด