ค้นหา

Loading...

$data['page_title']วีซ่าออสเตรเลีย

อัพเดทเมื่อ 8 ธ.ค. 2558

วีซ่าออสเตรเลีย สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด Form 1419
2. Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
3. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีตราประทับและวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศต่าง ๆ 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังขาว
5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ / กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียน
พานิช  / กรณีนักเรียนใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
6. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น  พร้อมสำเนาทุกหน้า ( Update book ) ด้วย
7. สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
9. สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
10. ใช้เวลายื่น 10 วันทำการ

11. ถ้าผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี ต้องตรวจสุขภาพและต้องมีประกันภัยการเดินทาง
แต่ก่อนจะไปตรวจสุขภาพจะต้องรอเจ้าหน้าที่จากสถานทูตติดต่อให้ไปตรวจ ถึงจะตรวจได้

*** ตรวจสุขภาพได้ 2 โรงพยาบาลเท่านั้น คือ 1. โรงพยาบาล บี เอ็น เอช  2. โรงพยาบาลกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,160 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด6,160 บาท/คน

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดัขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต
- สามารถยื่นแทนผู้สมัครได้

วีซ่าออสเตรเลีย สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

Visa Business

1. แบบฟอร์ม 1 ชุด Form 1415
2. Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
3. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีตราประทับและวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศต่าง ๆ 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังขาว
5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ / กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนพานิชย์ / กรณีนักเรียนใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
6. จดหมายเชิญจากบริษัทที่ออสเตรเลีย
7. หลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร
8. สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
10. สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
11. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ การศึกษา
11. ใช้เวลายื่น 10 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,160 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด6,160 บาท/คน

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต

รายละเอียดสถานฑูต

วีซ่าออสเตรเลีย ( Visa Australia )

เวลาทำการ :08.30 – 15.00 น. / รับวีซ่า : 15.00-16.00

ที่อยู่ :Embassy of Australia 37 South Sathorn Rd., Bangkok
เบอร์โทรศัพท์ :02 3446400
เบอร์โทรสาร :02 3446593
ไปด้านบนสุด