ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าแคนาดา

อัพเดทเมื่อ 9 มี.ค. 2561

วีซ่าแคนาดา สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด กรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
2. Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ ฉากหลังขาว
4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
5. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น  พร้อมสำเนาทุกหน้า ( Update book ) ด้วย
6. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
7. สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
8. สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
9. รายละเอียดของสมาชิกในครอบครัว (บิดา มารดา พี่-น้อง คู่สมรสและบุตร) ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
10. ใช้เวลายื่นอย่างน้อย 12 วันทำการ

*** เอกสารที่เป็นภาษาไทย ที่จะยื่นให้ทางสถานทูตแคนาดาพิจารณา ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

*** สามารถยื่นเอกสาร แทนผู้สมัครได้

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,560 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด6,060 บาท/คน

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานทูต
- การขอวีซ่าแคนาดาแบบ Multiple Entry ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้พิจารณา ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ถ้าไม่อนุมัติทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- ทางมัชรูมไม่การันตีผล ดุลยพินิจขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

วีซ่าแคนาดา สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

Visa Business
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด กรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น
2. Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm. 2 ใบ ฉากหลังขาว
4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
5. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น  พร้อมสำเนาทุกหน้า ( Update book ) ด้วย
6. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
7. สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
8. สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
9. รายละเอียดของสมาชิกในครอบครัว (บิดา มารดา พี่-น้อง คู่สมรสและบุตร) เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
10. จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศแคนาดา
11. ใช้เวลายื่นอย่างน้อย 12 วันทำการ

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,793 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด6,293 บาท/คน

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานทูต
- ทางมัชรูมไม่การันตีผล ดุลยพินิจขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

รายละเอียดสถานฑูต

วีซ่าแคนนาดา (Visa Canada)

ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ไม่สามารถยื่นวีซ่าแคนาดาโดยตรงกับทางสถานทูตแคนาดาได้แล้ว ต้องยื่นผ่านตัวแทนคือ VFS เท่านั้น
ยื่นได้ที่ อาคารรีเจนท์ (ที่เดียวกับ VFS UK แต่คนละยูนิต)
เวลายื่นวีซ่า : 08.30 – 17.00 น.  ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์

ที่อยู่ :Embassy of Canada 15/F Abdulrahim Place , 990 Rama 4 Rd., Bangkok
เบอร์โทรศัพท์ :0-2636-0560
เบอร์โทรสาร :0-2636-0566
ไปด้านบนสุด