ค้นหา

Loading...

วีซ่าดูไบ

อัพเดทเมื่อ 15 ธ.ค. 2558

วีซ่าดูไบ สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

 1.  พาสปอร์ตเล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
 3.  รายละเอียดของผู้เดินทางที่ต้องแจ้งในใบปะหน้าก่อนส่งให้ทางสายการบินเอมิเรสต์ คือ
  – ชื่อบิดา-มารดา ของผู้เดินทาง
  – บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
  – ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะไปพักในดูไบ
  – Education background แจ้งว่าเรียนจบที่ไหน และสาขาอะไร
  – สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้วให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย
 4.  จดหมายรับรองการทำงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท
 5. สำเนาหลักฐานการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 7. Confirmation Booking ของตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรสต์
 8. ใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ (ดูไบหยุด พฤหัสบดี และศุกร์ แต่ทำงาน เสาร์, อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,100 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,500 บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,600 บาท/คน

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขสถานทูต -เนื่องจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย จึงต้องขอวีซ่าโดย 1. สายการบินเอมิเรตส์ 2. โรงแรมที่ผู้เดินทางไปพัก 3. ผู้เชิญที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วีซ่าดูไบ สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

Visa Business
1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป
3. รายละเอียดของผู้เดินทางที่ต้องแจ้งในใบปะหน้าก่อนส่งให้ทางสายการบินเอมิเรสต์ คือ
– ชื่อบิดา-มารดา ของผู้เดินทาง
– บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
– ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะไปพักในดูไบ
– Education background แจ้งว่าเรียนจบที่ไหน และสาขาอะไร
– สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้วให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย
4. จดหมายรับรองการทำงาน
5. จดหมายเชิญจากบริษัทที่อยู่ใน UAE
6. ใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ (ดูไบหยุด พฤหัสบดี และศุกร์ แต่ทำงาน เสาร์, อาทิตย์) 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,100บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,500บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,600 บาท/คน

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขสถานทูต -เนื่องจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย จึงต้องขอวีซ่าโดย 1. สายการบินเอมิเรตส์ 2. โรงแรมที่ผู้เดินทางไปพัก 3. ผู้เชิญที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ไปด้านบนสุด