ค้นหา

Loading...

$data['page_title']วีซ่าฝรั่งเศส

อัพเดทเมื่อ 8 ธ.ค. 2558

วีซ่าฝรั่งเศส สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด
2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
5.สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ฉบับแปล)
6. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับแต่หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่ออกโดยธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษและเป็นตัวจริงเท่านั้น
7. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
8. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา
9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
10. ใบยืนยันการจองโรงแรม
11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
12. ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ

*** สามารถนัดคิวยื่นวีซ่าแบบพรีเมี่ยม ช่วงบ่ายโดยไม่ต้องจองคิวผ่านระบบออนไลน์  แต่ต้องลงทะเบียนตามปกติ แต่เมื่อถึงขั้นตอน การนัดหมาย โทรไปที่ TLS contact 02-6963888  เมื่อสอบถามคิวยื่นแบบพรีเมี่ยม และต้องชำระเงินเพิ่ม 1,400 บาท

หมายเหตุ- คิวยื่นช่วงบ่าย ไม่ได้เปิดทุกวัน ต้องโทรสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ก่อน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,953 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,953 บาท/คน

เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

วีซ่าฝรั่งเศส สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

Visa Business
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด
2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
5. จดหมายเชิญจากบริษัทในฝรั่งเศส
6. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับแต่หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่ออกโดยธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษและเป็นตัวจริงเท่านั้น
7. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
8. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา
9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบยืนยันการจองโรงแรม
10. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
11. ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,953 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,953 บาท/คน

กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนามาแสดงด้วย - กรณีเป็นเจ้าของบริษัทจะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนการค้าตัวจริง+สำเนา ( แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ) พร้อมบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน และ บัญชีเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

รายละเอียดสถานฑูต

วีซ่าฝรั่งเศส (Visa France)
เวลายื่นวีซ่า : 8.30 – 12.00 น. / เวลารับวีซ่า : 8.30 – 16.00 น
ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต France โดยตรงได้แล้วแต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า TLS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น ( อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 12 )*** ในการยื่นขอวีซ่าต้องจองคิวผ่านทางอินเตอร์เน็ทอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ ***
ที่อยู่ :Embassy of France Sathorn Rd., Bangkok
เบอร์โทรศัพท์ :0-2258-6104 , 0-2287-2585
เบอร์โทรสาร :0-2213-1291
ไปด้านบนสุด