ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าฝรั่งเศส

อัพเดทเมื่อ 12 มี.ค. 2561

วีซ่าฝรั่งเศส สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist
1. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
3. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
4.สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ฉบับแปล)
5. หลักฐานการเงิน Statementย้อนหลัง3เดือน
7. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร Bank Certificate
8. ใบสำเนาทะเบียนบ้าน และใบสำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
10. ใบยืนยันการจองโรงแรม
11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
12. ใช้เวลายื่น 10 วันทำการ

 

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,436 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500 บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,936 บาท/คน

รายละเอียดสถานฑูต

วีซ่าฝรั่งเศส (Visa France)
เวลายื่นวีซ่า : 8.30 – 12.00 น. / เวลารับวีซ่า : 8.30 – 16.00 น
ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต France โดยตรงได้แล้วแต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า TLS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น ( อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 12 )*** ในการยื่นขอวีซ่าต้องจองคิวผ่านทางอินเตอร์เน็ทอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ ***
ที่อยู่ :Embassy of France Sathorn Rd., Bangkok
เบอร์โทรศัพท์ :0-2258-6104 , 0-2287-2585
เบอร์โทรสาร :0-2213-1291
ไปด้านบนสุด