ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าเยอรมัน

อัพเดทเมื่อ 28 ก.ย. 2559

วีซ่าเยอรมัน สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist

1. แบบฟอร์มการขอ วีซ่าเยอรมัน  1 ชุด

2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย

3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ ฉากหลังสีขาว

3. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

ต้องระบุวันเริ่มงาน เงินเดือน และวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศเยอรมัน

4. จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร ( Bank Account Information Summary )  Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

5. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

6. ทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

7. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม

9. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

10.ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,500 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด4,500 บาท/คน

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเยอรมันด้วยตนเอง - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

แหล่งข้อมูล: สถานทูตเยอรมัน

วีซ่าเยอรมัน สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

Visa Business
1. แบบฟอร์มการขอ วีซ่าเยอรมัน  1 ชุด
2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
3. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
4. หลักฐานการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง ต้องยื่นเอกสารประกอบดังนี้
-หนังสือรับรองการทำงานล่าสุดจากนายจ้างที่ระบุตำแหน่ง จำนวนปีการทำงาน และเงินเดือน
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
5.หลักฐานทางด้านการเงินดังนี้
– บัญชีเงินฝากของท่าน (Bank Statement ย้อนหลัง3เดือน)
– บัญชีเงินฝากของบริษัท (Bank Statement ย้อนหลัง3เดือน)
– หนังสือรับรองการเงินของบริษัทจากธนาคาร (ฺBank Certificate)
สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ : หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝาก
   ที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย ทั้งของบริษัทและของตัวท่านเองรวมทั้งหนังสือที่หัวกระดาษ
   มีโลโก้ของบริษัทและมีเนื้อหาระบุว่าดำเนินธุรกิจประเภทไหนและมีจุดประสงค์ อย่างไรในการเดินทาง
   สำหรับผู้ได้รับเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมนี : (โปรดแจ้งชื่อของบุคคลที่สถานทูตฯ จะติดต่อได้ด้วย) ในหนังสือ
   เชิญ ต้องระบุชื่อ – นามสกุลของผู้ที่ได้รับเชิญ จุดประสงค์ของการเดินทางและระยะเวลาพำนัก พร้อมคำรับรองค่าใช้จ่าย
   และภาระผูกพันอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66-68 ของกฏหมายว่าด้วยการพำนัก (โดยต้องมีข้อความว่า “บริษัท…….
   ขอให้คำรับรองตาม มาตรา 66-68 ของกฏหมายว่าด้วยการพำนักว่า บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการ
   เดินทางของคุณ………ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องให้จ่ายคืนเงินที่รัฐออกไปและเมื่อมีการส่งตัวบุคคลดังกล่าวกลับประเทศ
   ไทย”) บริษัทที่เชิญท่าน  สามารถขอทำหนังสือรับรองดังกล่าวนี้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเยอรมนีได้เช่นกัน  บางกรณี
   จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมากับบริษัทคู่ค้าที่เป็นผู้เชิญหรือกับบริษัทอื่น ๆ ด้วย เช่น ใบเสร็จรับเงิน
   จดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารการขนส่งหรือชิปปิ้ง เป็นต้น
   สำหรับผู้เดินทางไปชมงานแสดงสินค้า  : หนังสือเชิญให้เข้าร่วม ที่ระบุประเภทของงานแสดงสินค้าและกำหนดเวลาการ
    จัดงาน  ระยะเวลาพำนัก พร้อมหลักฐานการจองโรงแรมและบัตรเข้าชมงาน
6. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
7. ทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม
10. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
11.ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ

*** สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำ : ถ้าในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (วีซ่าธุรกิจเท่านั้น) ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป  ท่านจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง โดยสามารถให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องแทนได้ แต่ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ส่งคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร หรือทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,500 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด4,500 บาท/คน

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเยอรมันด้วยตนเองเท่านั้น - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

รายละเอียดสถานฑูต

วีซ่าเยอรมัน (Visa Germany) เวลาทำการ : 07.00 – 12.00 น.โทรจองคิวยื่นขอวีซ่าเยอรมันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 2 – 3 อาทิตย์

Call Center : 1900 222 343  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

ที่อยู่ :Embassy of Germany South Sathorn Rd., Bangkok
เบอร์โทรศัพท์ :0-2287-9000
เบอร์โทรสาร :0-2287-1776
ไปด้านบนสุด