ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าอินเดีย

อัพเดทเมื่อ 9 มี.ค. 2561

วีซ่าอินเดีย สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

 1. แบบฟอร์ม 1 ชุด ต้องกรอกฟอร์มทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น
 2. Passport เล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ใบ
 3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 นิ้ว  x  4.5 นิ้ว  2 ใบ
 4. สำหรับชาวต่างชาติ Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ แต่ถ้า Work Permit ไม่เกิน 3 ปี ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ
 5. Statement ย้อนหลัง6เดือน
 6. Bank Certificate
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 8. รายละเอียดชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด จังหวัดที่เกิด ของบิดาและมารดา
 9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม
 10. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละสัญชาติไม่เท่ากัน
 11. ใช้เวลายื่น 5-10 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,075 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด4,075 บาท/คน

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างชาติ 2,687 บาท ( ท่องเที่ยว ) - ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนอเมริกา 3,687 บาท ( ท่องเที่ยว )
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขสถานทูต

วีซ่าอินเดีย สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

1. แบบฟอร์ม 1 ชุด ต้องกรอกฟอร์มทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น
2. Passport เล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ใบ
3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 นิ้ว  x  4.5 นิ้ว  2 ใบ
4. สำหรับชาวต่างชาติ Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ แต่ถ้า Work Permit ไม่เกิน 3 ปี ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม
7.หนังสือเชิญจากบรษัทคู่ค้าในอินเดีย+หน้าพาสปอร์ตผู้เชิญ (สแกนสี)

11. ใช้เวลายื่น 5-10 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,075 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด4,075 บาท/คน

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างชาติ 2,687 บาท ( ท่องเที่ยว ) - ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนอเมริกา 3,687 บาท ( ท่องเที่ยว )
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขสถานทูต

ไปด้านบนสุด