ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าอิตาลี

อัพเดทเมื่อ 9 มี.ค. 2561

วีซ่าอิตาลี สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

1. แบบฟอร์มการขอ วีซ่าอิตาลี 1 ชุด

2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และสำเนาหน้าพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีตราประทับเข้า

ประเทศต่าง ๆ (ถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย)

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว

4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง  เงินเดือนและวันที่ที่ลาหยุด

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมทั้ง หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate)

6. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว

7. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม

9. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

10. ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ

** เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

*** ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ไม่ต้องทำการนัดหมายคิวออนไลน์

*** เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องไป แสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูต

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,911 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500 บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,411 บาท/คน

- ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าอิตาลีด้วยตนเองเท่านั้น
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต
- ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า (อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน)
- ทางมัชรูมไม่การันตีผล ดุลยพินิจขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

วีซ่าอิตาลี สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

1. แบบฟอร์มการขอ วีซ่าอิตาลี 1 ชุด

2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และสำเนาหน้าพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีตราประทับเข้า ประเทศต่าง ๆ และวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ที่เคยเข้าในระยะเวลา 2 ปี (ถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย)

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว

4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่ที่พำนักอยู่ในประเทศอิตาลี

5. จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศอิตาลี

6. สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า

7. รายละเอียดการเดินทาง

8. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม

10. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

11. ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,911 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,411 บาท/คน

- ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าอิตาลีด้วยตนเองเท่านั้น
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต
- ทางมัชรูมไม่การันตีผล ดุลยพินิจขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

รายละเอียดสถานฑูต

ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าอิตาลีกับสถานทูตอิตาลีโดยตรงได้แล้ว แต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าอิตาลีแทนสถานทูตเวลาทำการของ VFS : วันจันทร์ – วันศุกร์  09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. รับเล่บ  13.00 – 16.00 น
ที่อยู่ :Embassy of Italy 399 Nang Linchee Rd., Bangkok
เบอร์โทรศัพท์ :0-2285-4090-3
เบอร์โทรสาร :0-2285-4793
ไปด้านบนสุด