ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าเนเธอร์แลนด์

อัพเดทเมื่อ 7 มี.ค. 2561

วีซ่าเนเธอร์แลนด์ สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

1.Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ พื้นฉากหลังขาว

3.จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ / เจ้าของกิจการใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือใบทะเบียนการค้า

4.กรณีลูกจ้างเอกชนหรือพนักงานใช้สลิปเงินเดือน 3-6 เดือนล่าสุด

5.หลักฐานการเงิน (Bank Statement ย้อนหลัง6เดือน)ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า และ (Bank Certificate) หนังสือรับรองการเงิน)*บัญชีเดียวกับ Statement สถานทูตรับแต่หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและเป็นตัวจริงเท่านั้น  สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน ( ท่าน สามารถถ่ายสำเนาจากสมุดบัญชีได้) และผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ต้องขอ Bank Guarantee จากธนาคารให้กับผู้เดินทาง

6.สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

7.ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา

8.ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ดำเนินการให้) *กรณีที่ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแบบพักแรม

9.ในกรณีที่มีผู้เชิญ จะต้องใช้หนังสือเชิญตัวจริงเท่านั้น (ที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขตที่ฝรั่งเศส) + หน้าพาสปอร์ตผู้เชิญสแกนสี

10.ใบยืนยันการจองโรงแรม

11.แผนการเดินทาง (ดำเนินการให้)

12.ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท

13.ใช้เวลายื่น 15 วัน ทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,296บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,796 บาท/คน

-เอกสารยื่น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ อาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
-ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจากทางสถานทูต

วีซ่าเนเธอร์แลนด์ สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

1.Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ พื้นฉากหลังขาว

3.จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ / เจ้าของกิจการใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือใบทะเบียนการค้า

4.กรณีลูกจ้างเอกชนหรือพนักงานใช้สลิปเงินเดือน 3-6 เดือนล่าสุด

5.หลักฐานการเงิน (Bank Statement ย้อนหลัง6เดือน)ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า และ (Bank Certificate) หนังสือรับรองการเงิน)*บัญชีเดียวกับ Statement สถานทูตรับแต่หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและเป็นตัวจริงเท่านั้น  สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน ( ท่าน สามารถถ่ายสำเนาจากสมุดบัญชีได้) และผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ต้องขอ Bank Guarantee จากธนาคารให้กับผู้เดินทาง

6.สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

7.ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา

8.ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ดำเนินการให้) *กรณีที่ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแบบพักแรม

9.หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าที่เนเธอร์แลนด์หรือเอกสารส่งตัวพนักงานจากบริษัทในไทยเพื่อการติดต่อธุรกิจในเนเธอร์แลนด์

10.ใบยืนยันการจองโรงแรม

11.ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท

12.ใช้เวลายื่น 15 วัน ทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,296บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,796 บาท/คน

-เอกสารยื่น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ อาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
-ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจากทางสถานทูต

ไปด้านบนสุด