ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่านิวซีแลนด์

อัพเดทเมื่อ 8 ธ.ค. 2558

วีซ่านิวซีแลนด์ สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist

1. แบบฟอร์ม 1 ชุด

2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว

4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

5. สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า

6. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

8. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม

10.ใช้เวลายื่น 10-15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต5,600 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด7,600 บาท/คน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดัขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต - สามารถยื่นแทนผู้สมัครได้

วีซ่านิวซีแลนด์ สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

Visa Visitor Business

1. แบบฟอร์ม 1 ชุด

2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว

4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

กรณีเป็นเจ้าของบริษัทให้ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท แปลเป็นภาษาอังกฤษ

5. จดหมายเชิญจากบริษัทที่นิวซีแลนด์

6. หลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน

7. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

8. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

9. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

10.ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม

11.ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต5,600 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด7,600 บาท/คน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดัขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต - สามารถยื่นแทนผู้สมัครได้

รายละเอียดสถานฑูต

วีซ่านิวซีแลนด์ Visa New Zealand

เวลาทำการ : 08.30- 16.00 น

ที่อยู่ :Embassy New Zealand Level 14 M Thai Tower , All Seasons Place , 87 Wireless Rd., Bangkok
เบอร์โทรศัพท์ :0-2254-2530
เบอร์โทรสาร :0-2253-9045
ไปด้านบนสุด