ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่านอร์เวย์

อัพเดทเมื่อ 12 มี.ค. 2561

วีซ่านอร์เวย์ สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

  1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
  2. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 3.5×4.5 ซม.ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
  4. หลักฐานการทำงาน
  5. (Statement) หลักฐานการเงินย้อนหลัง6เดือน โดยบัญชีของผู้เดิน *ต้องอัพเดตและปรับยอดเงิน7วันก่อนยื่นเอกสาร
  6. Bank Certificate (หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร)
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  9. แผนการเดินทาง (ในกรณีที่เดินทางไปหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น)
  10. ประกันการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,150 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,650 บาท/คน
มุมดาวน์โหลด

รายละเอียดสถานฑูต

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์
เลขที่ 25 อาคารอัลมาลิงค์ ชั้น 12 ซอยชิดลม
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ไปด้านบนสุด