ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าสเปน

อัพเดทเมื่อ 28 ก.ย. 2559

วีซ่าสเปน สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า และถ้ามีเล่มเก่าที่มีวีซ่ากรุณาแนบด้วย
(พร้อมสำเนา 1 ชุด)

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm. 4 ใบ (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 15 ปีให้ใช้สูติบัตรแทน)

5. สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

– ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จด

– กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงานและคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วยต้องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรส

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

7. หลักฐานการเงิน

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากชื่อผู้เดินทาง ออมทรัพย์หรือประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน อัพเดรต ตนถึงเดือนล่าสุดที่จะยื่น

*** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่นตัวจริง และ Bank Certificate ตัวจริงจากธนาคารคู่บัญชีเดียวกัน ซึ่งต้องมีทั้งสองอย่าง อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้

– กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามีหรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องมี

หนังสือรับรองการสมรสเป็นภาษาอังกฤษ จึงจะสามารถใช้หลักฐานการเงินเดียวกันได้

– กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดย

เจ้าของบัญชี พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

8. หลักฐานการทำงาน

– กรณีเป็นเจ้าของบริษัท ใช้ทะเบียนการค้า หรือใบจดทะเบียนหุ้นส่วนที่มีชื่อของผู้เดินทางปรากฏอยู่ ถ่ายสำเนาพร้อมประทับตรา

และเซ็นต์รับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันเดินทาง (ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วย)

– กรณีเป็นลูกจ้าง ขอจดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษจากบริษัท โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการทำงาน

ระยะเวลาในการหยุดพัก

– กรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ออกจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษว่าทำกิจการอะไร ค้าขาย

ที่ไหน รายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไร

– กรณีที่กำลังศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (นักเรียนอายุน้อยกว่า 16 ปี ใช้สมุดรายงานผลการเรียน

หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน)

9. หลักฐานการจองตั๋ว ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับอย่างชัดเจน

10. หลักฐานที่พำนัก (หลักฐานการจองโรงแรม หรือหนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน)

11. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 3,000,000 บาท และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่
ในกลุ่มประเทศเชงเก้น

12. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดา

ระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ (เป็นภาษาอังกฤษ)

13. ใช้เวลา 15-21 วันทำการ

** ต้องทำการนัดหมายออนไลน์ หรือ ไม่ต้องนัดหมายก็ได้

** เอกสารที่จะใช้ยื่นกับทางสถานทูตสเปน ที่เป็นภาษาไทย ต้องมีการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,496 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,496 บาท/คน

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าสเปนด้วยตนเองเท่านั้น - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต - การกรอกฟอร์มวีซ่าสเปน จำเป็นต้องกรอก 2 ชุด - ก่อนยื่นวีซ่าสเปนต้องทำการจองคิวยื่นหรือ ไม่ต้องจองคิวยื่นก็ได้

วีซ่าสเปน สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

1. หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า และถ้ามีเล่มเก่าที่มีวีซ่ากรุณาแนบด้วย
(พร้อมสำเนา 1 ชุด)

2. รูปถ่ายสีขนาด  3.5 cm.  x  4.5 cm.  4 ใบ (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 15 ปีให้ใช้สูติบัตรแทน)

5. สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

– ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จด

– กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงานและคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วยต้องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและ
หลักฐานการทำงานของคู่สมรส

*** ทะเบียนสมรสต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และแนบฉบับภาษาไทยอีก 1 ชุด

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

7. หลักฐานการเงิน

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากชื่อผู้เดินทาง ออมทรัพย์หรือประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน

*** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่นตัวจริง และ Bank Guarantee ตัวจริงจากธนาคารคู่บัญชีเดียวกัน ซึ่งต้องมีทั้งสองอย่าง อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้

– กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามีหรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องมี
หนังสือรับรองการสมรสเป็นภาษาอังกฤษ จึงจะสามารถใช้หลักฐานการเงินเดียวกันได้

– หลักฐานหรือหนังสือรับรองฐานะทางการเงินของบริษัทจากธนาคาร

8. หลักฐานการทำงาน

– กรณีเป็นเจ้าของบริษัท ใช้ทะเบียนการค้า หรือใบจดทะเบียนหุ้นส่วนที่มีชื่อของผู้เดินทางปรากฏอยู่ ถ่ายสำเนาพร้อมประทับตรา
และเซ็นต์รับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันเดินทาง (ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วย)

– กรณีเป็นลูกจ้าง ขอจดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษจากบริษัท โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการทำงาน
ระยะเวลาในการหยุดพัก

– กรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ออกจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษว่าทำกิจการอะไร ค้าขาย
ที่ไหน รายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไร

9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศสเปน

10. หลักฐานการจองตั๋ว ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับอย่างชัดเจน

11. หลักฐานที่พำนัก (หลักฐานการจองโรงแรม หรือหนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน)

12. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 3,000,000 บาท และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่

ในกลุ่มประเทศเชงเก้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,496 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,496 บาท/คน

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าสเปนด้วยตนเองเท่านั้น - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต - การกรอกฟอร์มวีซ่าสเปน จำเป็นต้องกรอก 2 ชุด

รายละเอียดสถานฑูต

สถานทูตเป็นทำการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น

ที่อยู่ :แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ :02 6618284-7
เบอร์โทรสาร :02 6619220
ไปด้านบนสุด