ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

อัพเดทเมื่อ 12 มี.ค. 2561

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist

1. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
3. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
4.สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ฉบับแปล)
5. หลักฐานการเงิน Statementย้อนหลัง3เดือน
7. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร Bank Certificate
8. ใบสำเนาทะเบียนบ้าน และใบสำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
10. ใบยืนยันการจองโรงแรม
11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
12. ใช้เวลายื่น 10 วันทำการ

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,136 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด5,636 บาท/คน

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตนเอง และต้องทำการกรอกฟอร์มนัดคิวออนไลน์ - เอกสารที่เป็นภาษาไทย ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียดสถานฑูต

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์กับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงได้แล้ว แต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า TLS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น  (อาคารสาทร ซิตี้ ชั้น 12)*** ในการยื่นขอวีซ่าควรจองคิวผ่านทางอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ ***

ที่อยู่ :แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย 35 ถนนวิทยุเหนือ กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ :02 2530156-60, 02 2544596
เบอร์โทรสาร :02 2554481, 022544804
ไปด้านบนสุด