ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าอังกฤษ

อัพเดทเมื่อ 9 มี.ค. 2561

วีซ่าอังกฤษ สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ต้องกรอกออนไลน์เท่านั้น)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
5. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ตัวจริงและสำเนา (ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7. หลักฐานการทำงาน
– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
8. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
10. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
11. รายละเอียดของบิดามารดา และคู่สมรส (ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด)
12. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว หรือแฟน ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน
เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
13. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
14.ใช้เวลา 19 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,900 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด7,400 บาท/คน

** ต้องทำการนัดคิวยื่นกับทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ประเทศสหราชอาณาจักร ทุกประเภทของวีซ่า ผ่านระบบออนไลน์
** การชำระเงินค่าธรรมเนียม ต้องทำการจ่ายออนไลน์ เท่านั่น
- ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป - ผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

วีซ่าอังกฤษ สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (กรอกออนไลน์เท่านั้น)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
5. หลักฐานการทำงาน
– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. หลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
9. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศอังกฤษ

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,900 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,500 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด7,400 บาท/คน
ไปด้านบนสุด