ค้นหา

Loading...

วีซ่าเวียดนาม

อัพเดทเมื่อ 23 ก.ย. 2559

วีซ่าเวียดนาม สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist 
1. รูปถ่าย 3.5×4.5 นิ้ว ฉากหลังสีขาว 2 รูป
2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด 
4. Workpermit ตัวจริงพร้อมสำเนา
5. ใช้เวลาทำการ 4 วัน
6. อายุ VISA 1 เดือนนับจากวันที่ขอเข้าประเทศ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,900 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,000 บาท / คน
รวมค่าบริการทั้งหมด3,900 บาท/คน

*** หากยื่นคำร้องแบบด่วน 2 วันทำการ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 700 บาท

วีซ่าเวียดนาม สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

Visa Business 
1. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป
2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. ใบ Authorized จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่เวียดนาม Fax เข้าสถานทูตเวียดนามไทย
**ให้บริษัทที่เวียดนามไปติดต่อกับ IMMIGRATION ที่เวียดนามเพื่อขอใบ AUTHORIZED พอได้ APPROVED แล้วเขาจะส่งกลับมาสถานทูตเวียดนามในประเทศไทยแล้วจึงนำ AUTHORIZED ไปขอ VISA **
4. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด 
5. Workpermit ตัวจริงพร้อมสำเนา)
6. ใช้เวลา 1-4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูตxxx
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวxxx
รวมค่าบริการทั้งหมด0 บาท/คน

หากยื่นคำร้องแบบด่วน 2 วันทำการ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 700 บาท ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามเงื่อนไขสถานทูต

รายละเอียดสถานฑูต

Vietnam Visa Exemption

Below are some countries that can enjoy Vietnam visa exemption in specific period:

* ASEAN countries: Passport holders from Thailand, Indonesia, Singapore, Malaysia, Cambodia, and Laos are exempted from Vietnam visa within 30 days visit. The Philippines are exempted within 21 days visit. Brunei are exempted within 14 days visit.

* Passport holders from Korea, Japan, Russia, Norway, Denmark, Sweden, and Finland are exempted from Vietnam visa within 15 days visit.

* APEC Business Travel Card (ABTC) Holders from Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) member economies: No Vietnam visa required for 60 days/time visit.

* No visa required for Vietnamese overseas for less than 90 days staying if they are holding Vietnam visa exemption certificate

ไปด้านบนสุด