Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

Package Bhutan (ภูฏาน) 5D4N เที่ยวด้วยตนเอง ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาเริ่มต้น 41,800 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เท่านั้น

จองและเดินทางได้ถึง ธันวาคม 2020

highlight

โรงแรมระดับ 3 ดาว

ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

รถตู้ปรับอากาศส่วนตัว

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 | กรุงเทพมหานครพาโร – มณฑลทิมพู

เช็คอินที่ท่าอาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินดรุคแอร์ KB153 เวลา 05.00 – 07.00 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศภูฏาน) เคาน์เตอร์ W6 – 9 ชั้น 4

(ประตู 10) หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.

ถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏานเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ อิสระเดินเล่นชมเมืองพาโร มีสถานที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan),พาโรริงปุซอง หลังจากนั้นไปต่อยังมณฑลทิมพู ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลักของประเทศ ที่มีสะพานแขวนทอดข้ามแม่น้ำซึ่งสร้างโดยพระโยคีลามะ ชื่อ Thangtong Gyalpo   นอกจากนี้ยังท่านยังสามารถขมเจดีย์บริเวณด่านชูซอม หรือเลือกที่จะเข้าชมภายใน ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตั้งของสำนักพระราชวัง และทำเนียบรัฐบาล มีห้องทำงานมากกว่า 100 ห้อง

 • รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมที่พัก
 • อาหารเช้า กลางวันและเย็น

เข้าพักที่ Norkhil boutique หรือ Ramada Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | ทิมพู – โดชูลา – โลเบซ่า – มณฑลพูนาคา

ไปยังเมืองโดชูลา เข้าชมสถูป ดรุค วังเกล (Druk Wangyel Chorten) สถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์ หลังจากนั้นเข้าสู่หมู่บ้านโลเบซ่า (Lobesa) มีบ้านเรือนตกแต่งด้วยรูปอวัยวะเพศชายตามความเชื่อเรื่องการป้องกันสิ่งชั่วร้ายและพลังของการให้กำเนิดชีวิต เมืองนี้มีวัดชิมิ (Chimi Lhakhang) ชาวภูฏานนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิต นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกเข้าชมพูนาคา ซอง (Punakha Dzong) ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และสำคัญที่สุด เป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของท่านธรรมราชาซับดรุง งาวัง นัมเกล ผู้รวมชาติภูฏาน

 • รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมที่พัก
 • อาหารเช้า กลางวันและเย็น
  เข้าพักที่ Zhingkham Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | มณฑลพูนาคา – มณฑลทิมพู – พาโร

เดินทางกลับสู่มณฑลทิมพู โดยเดินทางข้ามเทือกเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีสถานที่สำคัญให้ท่านได้เข้าชม คือ  ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) สร้างขึ้นในสมัยรวมชาติ และชมวิวบนเนินเขาพร้อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อสำริดดอร์เดนมาองค์ใหญ่ บริเวณนั้นมีอนุสรณ์สถานแห่งชาติ แวะเยี่ยมชม Thimphu Post  และสวนสัตว์พื้นเมือง (Takin Zoo) ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจำชาติของภูฏาน หลังจากนั้นเดินทางกลับเมืองพาโร  (53.9 ก.ม./1.20 ช.ม.)

 • รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมที่พัก
 • อาหารเช้า กลางวันและเย็น

เข้าพักที่ Tashi Namgay Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | เยี่ยมชมเมืองพาโร

ขึ้นยอดเขา เพื่อชมภาพมหัศจรรย์ของวัดตั๊กซัง (Taktshang Lhakhang) หรือวัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดถ้ำ 13 วัดที่สร้างเกาะเกี่ยวกันอยู่บนหน้าผาที่ดูเหมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ นับเป็นวัดที่น่ามหัศจรรย์ 1 ใน 10 ของโลก และเข้าชมวัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ปี วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน

 • อาหารเช้า กลางวันและเย็น
 • รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมที่พัก

เข้าพักที่ Tashi Namgay Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | เยี่ยมชมเมืองพาโร – กรุงเทพมหานคร

เช้า : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ คือ พาโรซอง, ป้อมตาซอง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของภูฏาน
12.00 น. : รถตู้นำท่านเดินทางไปสนามเมืองพาโร เพื่อทำการเช็คอิน
ขอแนะนำ สายการบินดรุคแอร์ (Drukair) เที่ยวบินที่ KB130 เวลา 16.10 – 21.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 “ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

อัตรานี้รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศภูฎาน
 • ค่ากิจกรรมที่ระบุในโปรแกรมทั้งหมด
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยว (รถตู้ปรับอากาศ) พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ
 • โรงแรมที่พักตามที่คุณระบุตามมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม (Porter service)
 • ค่าทิปทุกประเภท ร้านอาหาร พนักงานยกกระเป๋า ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่ากิจกรรม Optional อื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ทิปทุกประเภท
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่าง 

ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click

สอบถามเพิ่มเติมหรือจองแพ็คเกจ

สนใจติดต่อแผนก FIT โทร 02-105-6234 กด 4

เพิ่มเพื่อน 

Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด