Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

Packge Pakistan(ปากีสถาน) 8D5N เที่ยวด้วยตนเอง ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาเริ่มต้น 51,500 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เท่านั้น

จองและเดินทางได้ถึง ธันวาคม 2020

highlight

โรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว

ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไป-กลับ

บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ

อาหารทุกมื้อ

ค่าขึ้นม้าแคระ (Pony)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 | กรุงเทพมหานคร – อิสลามาบัด

เช็คอินที่ท่าอาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไทย TG349 เวลา 19.00 – 22.10 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศปากีสถาน) เคาน์เตอร์ H,J ชั้น 4 (ประตู 4-5 )

หมายเหตุ : หากผู้เดินทางต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณามาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม. ถึงสนามบินประเทศปากีสถาน ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโดยรถตู้ปรับอากาศ

 • รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมที่พัก
 • อาหารค่ำ

เข้าพักที่ Marriott Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | อิสลามาบัด – กิลกิต

เดินทางไปเช็คอินที่สนามบินอิสลามาบัด เพื่อเดินทางสู่เมืองกิลกิต  โดยสายการบินปากีสถาน อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK605 เวลา 07.05 – 08.05 น. อิสระเยี่ยมชมเมืองกิลกิต ดื่มด่ำกับเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขากว้าง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางภาคเหนือของประเทศปากีสถาน 

 • รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมที่พัก – ตั๋วเครื่องบินภายใน
 • อาหารเช้า กลางวันและค่ำ

เข้าพักที่  Hotel in Gilgit หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | กิลกิต –  ฮุนซา

รถตู้รอรับท่านไปรับประทานอาหารกลางวันที่ Hunza Altit fort และไปต่อยัง Baltit Fort เข้าชมป้อมปราการโบราณในหุบเขาฮุนซ่า และชมทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์งดงาม (Attabad Lake) ที่สวยใสราวกับหลุดออกมาจากภาพวาด

 • รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมที่พัก
 • ค่าเข้าชม Baltit Fort
 • อาหารเช้า กลางวันและค่ำ

เข้าพักที่ Hotel Egle’s nest resort   หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | ฮุนซา – แฟรี่มีโดว์

ช่วงเช้านำท่านเดินทางไปถ่ายภาพจุดชมวิว Eagle nest และเดินทางไปยังจุดมุ่งหมาย “แฟรี่มีโดว์” โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันที่กิลกิต หลังจากนั้นไปยังสะพาน Raikot (เปลี่ยนรถจิ๊บ 4×4 สัมผัสความตื่นเต้นแต่ปลอดภัยกับเส้นทางไต่เขา) แล้วนั่งม้าแคระ (Pony) ขึ้นสู่แฟรี่มีโดว์  สัมผัสทุ่งหญ้า ป่าสน และวิวสุดพิเศษของยอดเขานังกาปราบัต

 • รถตู้ปรับอากาศ – รถจิ๊บ – ค่านั่งม้าแคระ
 • อาหารเช้า กลางวันและค่ำ

เข้าพักที่ Hotel Fairy Meadows Cottage resort   หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | แฟรี่มีโดว์ – กิลกิต

ตื่นเช้ามาดื่มด่ำกับวิวเทือกเขาที่คุลมด้วยหิมะ มีแสงสีทองจากพระอาทิตย์ลงกระทบกับยอดเขา วิวเกือบ 360 องศา รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อย หลังจากนั้นนำท่านลงมา  (โดยม้าแคระ) และเปลี่ยนรถจิ๊บ 4×4 ไปยังจุดเปลี่ยนรถสะพาน Raikot เพื่อเดินทางกลับไปยังกิลกิตซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองในจุดเหนือสุดของประเทศปากีสถาน เต็มอิ่มกับบรรยากาศวิวหุบเขา เห็นภาพภูเขาสูงใหญ่ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม

 • รถตู้ปรับอากาศ – รถจิ๊บ – ค่านั่งม้าแคระ
 • อาหารเช้า กลางวันและค่ำ

เข้าพักที่ Serena Hotel Gilgit  หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 | กิลกิตอิสลามาบัด

เดินทางไปเช็คอินที่สนามบินเมืองกิลกิต เพื่อเดินทางสู่เมืองอิสลามาบัด  โดยสายการบินปากีสถาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK608 เวลา 07.45 – 08.50 น.  รถตู้รอรับท่าน หลังจากนั้นเต็มอิ่มกับการเที่ยวชมความงดงามของเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน

 • รถตู้ปรับอากาศ – ตั๋วเครื่องบินภายใน
 • อาหารเช้า กลางวันและค่ำ

เข้าพักที่ Marriott Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 | อิสลามาบัด – กรุงเทพมหานคร

เก็บตกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอิสลามาบัด เริ่มต้นเข้าชมหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดในโลก “มัสยิดชาห์ไฟซาล” ไปต่อที่พิพิธภัณฑ์ตักศิลา และอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ตลาด ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินอิสลามาบัด เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ขอแนะนำสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG350 เวลา 23.20 – 06.25 (+1) (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 • รถตู้ปรับอากาศ – ตั๋วเครื่องบินภายใน
 • ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา
 • อาหารเช้า กลางวันและค่ำ

วันที่ 8 | กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมค่าภาษีสนามบิน สายการบินปากีสถาน อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศปากีสถาน (E-VISA)
 • ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในโปรแกรม ป้อมปราการโบราณในหุบเขาฮุนซ่า, พิพิธภัณฑ์ตักศิลา
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยว (รถตู้ปรับอากาศ) พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ , รถจิ๊บ (Jeep 4×4)
 • ค่าขึ้นม้าแคระ (Pony) ขึ้น – ลง แฟรี่มีโดว์
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ ทุกวัน
 • โรงแรมที่พักตามที่คุณระบุตามมาตรฐาน 3 และ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) (รีสอร์ท 3 ดาว ที่ แฟรี่มีโดว์ และฮุนซ่า)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าทิปทุกประเภท ร้านอาหาร พนักงานยกกระเป๋า ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 40$ / ท่าน (จ่ายหน้างาน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปทุกประเภท
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่าง

ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click

สอบถามเพิ่มเติมหรือจองแพ็คเกจ

สนใจติดต่อแผนก FIT โทร 02-105-6234 กด 4

เพิ่มเพื่อน 

Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด