Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

แพ็คเกจนครพนม พักริมแม่น้ำโขง โรงแรมแลนด์มาร์ค 3วัน 2คืน รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาเพียง 6,999 บาท

Highlight

พักริมแม่น้ำโขง   ลานพญาศรีสัตตนาคราช
สักการะพระธาตุพนม  วัดมรุกขนคร

โปรแกรมทัวร์

วันแรกของการเดินทาง     สนามบินดอนเมือง – สนามบินนครพนม-ลานพญาศรีสัตตนาคราช- โรงแรมที่พัก   อาหาร -/กลางวัน/-

05.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง
07.55 น.    เหิรฟ้า บินตรงสู่ เมืองนครพนม โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย
09.15 น.    ถึงเมืองนครพนม นำท่านเดินทางเข้าชมทศนียภาพเมืองนครพนม
 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13.00 น.    นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขง ลานพญาศรีสัตตนาคราช
พักที่     โรงแรมแลนมาร์คนครพนม หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง พักผ่อนตามอัธยาศัย-วัดพระธาตุพนม-วัดมรุกขนคร-โรงแรมที่พัก  อาหาร เช้า/กลางวัน/-

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าให้ท่านได้อิสระพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
09.30 น.   เดินทางกราบ สักการะพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13.00 น.   นำท่านสู่ วัดมรุกขนคร ที่มีอายุราว 300 ปี เป็นวัดป่าเพียงวัดเดียวที่พระธาตุประดิษฐานอยู่
พักที่     โรงแรมแลนมาร์คนครพนม หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง พักผ่อนตามอัธยาศัย-ร้านของฝาก-สนามบินนครพนม-สนามบินดอนเมือง อาหาร เช้า/กลางวัน/-

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าให้ท่านได้อิสระพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13.00 น.     นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่สนามบินนครพนม
16.50 น.    นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย
18.05 น.     เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าที่พักที่ภูเก็ต จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
  • ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
  • ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

 ****** เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ ******

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ แผนก FIT โทร.02-1056234 กด 4
หรือแอดไลน์

เพิ่มเพื่อน

Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด