Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

แพ็คเกจเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ ที่พักธรรมชาติ 3วัน 2คืน รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาเพียง 7,999 บาท

Highlight

ที่พักธรรมชาติ 5 ดาว
บินเช้า กลับดึก
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
พระธาตุดอยสุเทพ    วัดพระธาตุดอยคำ

โปรแกรมทัวร์

วันแรกของการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – โรงแรมที่พัก อาหาร -/กลางวัน/-
06.00 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
07.30 น.     เหิรฟ้า บินตรงสู่ เมืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
08.50 น.    ถึงเมืองเชียงใหม่ นำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระธาตุดอยสุเทพ
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
พักที่    สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันที่สองของการเดินทาง    พักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรมที่พัก  อาหาร เช้า/กลางวัน/-
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าให้ท่านได้อิสระพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
พักที่ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันที่สามของการเดินทาง วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ  อาหาร เช้า/กลางวัน/-
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังจากรับประทานอาหารเช้า
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13.00 น.   นำท่าน เที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่สนามบินเชียงใหม่
21.10 น.   นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
22.30 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ
หมายเหตุ :     โปรแกรมทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าที่พักที่ภูเก็ต จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
  • ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
  • ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

****** เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ ******

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่าง 

ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ แผนก FIT โทร.02-1056234 กด 4
หรือแอดไลน์

เพิ่มเพื่อน

 

 

Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด