Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

MUSHEASY 097 แพ็กเกจกาญจนบุรี เรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ราคาเริ่มต้น 4,400 บาท 2 วัน 1 คืน เดินทาง มี.ค – พ.ค 64

MUSHEASY 097

กาญจนบุรี

2 วัน 1 คืน

เรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2  ชมเส้นทางรถไฟสายมรณะ พร้อมถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ปราสาทเมืองสิงห์
สนุกครบทุกรูปแบบที่กาญจนบุรีไปกับทัวร์

วันที่ 1 | กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี

พบเจ้าหน้าที่ ณ จุดนัดพบ เมื่อคณะพร้อมออกเดินทางสู่ กาญจนบุรี ชมความใหญ่โตและกิ่งก้านสาขาของ ต้นจามจุรียักษ์ ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาด 10 คนโอบ จากนั้นเดินทางกันต่อสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ย้อนรอยอดีตกับ พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก ที่จำลองแบบจากค่ายเชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะภายในพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานภาพเขียน ภาพถ่าย ตลอดจนเครื่องใช้สอยต่างๆ อันเกี่ยวกับเหตุการณ์สร้างทางรถไฟสายมรณะกาญจนบุรี-พม่า ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อย้อนรอยอดีตกันแล้วนำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่สร้างขึ้น โดยหยาดเหงื่อแรงงาน รวมทั้งชีวิตของเชลยศึกพันธมิตรนับหมื่นคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ที่มีความยาวถึง 415 กิโลเมตร สำหรับใช้ลำเลียงอาวุธ และกำลังพลของญี่ปุ่น จากนั้น เดินทางเข้านมัสการหลวงพ่อชินน์ประทานพร ณ วัดถ้ำเสือ พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยรอบได้ในมุมกว้าง
รับประทานอาหารค่ำ ณ   ภัตตาคาร
เข้าพักที่  โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 2 | กาญจนบุรี – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ ปราสาทเมืองสิงห์ โบราณสถานเพียงแห่งเดียวที่เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบขอมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คล้ายคลึงกับของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสร้างปราสาทแห่งขอม จากนั้นเดินทางไป เส้นทางสายมรณะ – ถ้ำกระแซ เส้นทางที่สร้างโดยใช้แรงงานเชลยศึก ที่กองทัพญี่ปุ่น เกณฑ์ มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่าด้วย ความหฤโหด ทารุณ และยากลำบาก ที่เชลยศึกได้รับ ชีวิตมนุษย์เกือบแสนคนจึงถูกถมทับลงบนเส้นทางแห่งนี้ จนได้รับการขนานนาม ว่า “เส้นทางรถไฟสายมรณะ” ชม ถ้ำกระแซ ที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า และภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ก่อนเดินทางกลับอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจาก ร้านแก้วของฝากเมืองกาญ เมื่อถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ . โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะดูผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขสำหรับการซื้อแพ็คเกจทัวร์

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม

 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถ) 2 วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามรายการทัวร์ระบุ
 • ประกันการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์บริการตลอดทริป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม

ค่าทัวร์ต่อท่านไม่รวม

 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่คนขับรถ
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการ

 

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้าหน้าที่มัชรูมทราเวล   โทร.02-1056234
หรือแอดไลน์

เพิ่มเพื่อน

Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด