เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...

Isuzu Motor (Thailand) Co.,Ltd. ตะลุยไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

Isuzu Motor (Thailand) Co.,Ltd. ตะลุยไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
โพสเมื่อ

Taiwan_m03

Isuzu Motor (Thailand) Co.,Ltd. ได้ให้เกียรติ Mushroom Travel เมื่อวันที่ 3-6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยนำทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 24 ท่าน เดินทางสู่ไต้หวัน โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองไทจง ผูหลี่ และไทเปเมืองหลวงของไต้หวัน โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 08:30 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 066 และเดินทางถึงท่าอากาศยานเถาหยวน 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

Taiwan_m01 Taiwan_m02

เมื่อผ่านด่านตรวจคนเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดก็ได้เดินทางสู่เมืองไทจงโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งเพื่อไปยังที่หมาย จากนั้นก็ได้เวลาของการช้อปปิ้งอย่างอิสระที่ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เกตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทจง ก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองผูหลี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดและยังเป็นแหล่งอาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวัน จากนั้นจึงแวะรับประทานอาหารค่ำและเข้าสู่โรงแรมที่พัก

Taiwan_m05-1 Taiwan_m05

วันที่ 2 หลังอาหารเช้าคณะทัวร์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดจงไถฉันซื่อ เพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ จากนั้นจึงไปล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุดท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของไต้หวันที่ความยาวถึง 33 กิโลเมตร และขอพรพระถังซำจั๋ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว รวมถึงชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นจึงรับประทานอาหารกลางวัน และไปต่อที่วัดกวนอู เพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างศาสดาขงจื้อ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด โดยในระหว่างทางจะสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทราได้ด้วย จากนั้นทั้งหมดจึงไปดื่มชาอูหลง ก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองไทเป

Taiwan_m04 Taiwan_m13

วันที่ 3 ช่วงเช้าทุกคนมีนัดไปเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือที่สร้างเพื่อสดุดีแด่ทหารของก๊กมินตั๋ง โดยผนังทั้งสี่ด้านของตัวอาคารจะประดับด้วยรูปภาพ และเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ และมีไฮไลท์คือทหารเฝ้าเวรยาม จากนั้นจึงไปชมอัญมณีล้ำค่า ณ ศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ส่วนช่วงบ่ายจึงเดินทางต่อไปยังอุทยานเย่หลิว ที่มีจุดเด่นคือโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ จากนั้นก็ไปต่อที่หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ส่วนช่วงค่ำหลังอาหารเย็ฯก็เป็นเวลาของกาช้อปปิ้งอิสระอีกครั้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เกต

Taiwan_m22

Taiwan_m17 Taiwan_m18

วันที่ 4 เช้าวันนี้ทุกคนได้ไปเยี่ยมชมตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันซึ่งก็คือไทเป 101 ที่มีห้างสรรพสินค้าให้ได้ช้อปปิ้งกันด้วยตลอดทั้งช่วงเช้า ก่อนจะรับประทานอาหารกลางวันและไปช้อปปิ้งอย่างอิสระกันต่อที่ซีเหมินติง ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน กระทั่งค่ำจึงรับประทานอาหารเย็นและอำลากรุงไทเปเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 065 โดยสวัสดิภาพ