ค้นหา

Loading...

วีซ่าไต้หวัน

อัพเดทเมื่อ 28 ก.ย. 2559

วีซ่าไต้หวัน สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

1. แบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
4. หลักฐานการทำงาน
– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement
6. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
9. รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิดของบิดาและมารดา
10. ใบจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
11.ใช้เวลายื่น 3 – 5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต1,700 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,200 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด2,900 บาท/คน

หมายเหตุ :
- ยื่นด่วน 1 วันต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันเพิ่มอีก 800 บาท
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าไต้หวัน สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

1. แบบฟอร์มวีซ่าไต้หวัน ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
4. หลักฐานการทำงาน
– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศไต้หวัน
6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement
7. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
9. สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
10.  รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิดของบิดาและมารดา
11.ใบจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
12.ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต1,700 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,200 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด2,900 บาท/คน

หมายเหตุ :
- ยื่นด่วน 1 วันต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันเพิ่มอีก 800 บาท
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานทูต

** ข้อดีในการใช้บริการยื่นวีซ่าไต้หวันกับ Mushroom Travel **
ได้ใบสมัครขอวีซ่าไต้หวันที่สมบูรณ์และเตรียมเอกสารได้ครบถ้วน ช่วยเพิ่มความมั่นใจและเพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานทูตเป็นไปได้ง่ายขึ้น

* ฟรี! คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเตรียมเอกสาร และการสัมภาษณ์
* ฟรี! ตรวจทานเอกสารให้ท่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
* ฟรี! แมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสารถึงที่
* ฟรี! จองคิวยื่นวีซ่า
* นำท่านไปยื่นวีซ่าถึงสถานทูตด้วยตัวเอง พร้อมเตรียมตัวติวสัมภาษณ์แบบเทคเดียวผ่าน
* Mushroom Travel ให้บริการครบวงจร ทั้งตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันภัยการเดินทาง และแปลภาษา

ไปด้านบนสุด